Finlands grundlag

Enligt grundlagen är alla lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. (6 § 1 och 2 mom.)

Syftet med lagen om främjande av integration är att genomdriva jämlikhetsprincipen som tryggas som grundläggande rättighet i grundlagen.

Enligt grundlagen skall barn bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva (6 § 3 mom.). Detta beaktas även i lagen om främjande av integration, som innehåller en allmän bestämmelse om att utreda barnets åsikter och önskemål och om barnets rätt att bli hörd (4 §).

Viktiga bestämmelser i grundlagen med avseende på integrationslagen

Rörelsefrihet ger utlänningar som lagligen vistas i landet rätt att röra sig fritt inom landet och att där välja bostadsort. Var och en har också rätt att lämna landet. (9 §.)

Enligt grundlagen är vars och ens privatliv, heder och hemfrid tryggade. Utgångspunkten för skyddet för privatlivet är att en individ ska ha rätt att leva sitt eget liv utan att myndigheter eller andra aktörer obefogat ingriper i individens privatliv. (10 §.)

Var och en har rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Det allmänna skall sörja för skyddet av arbetskraften. Det allmänna skall främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete. Bestämmelser om rätten till sysselsättningsfrämjande utbildning utfärdas genom lag. (18 §.)

Alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till oundgänglig försörjning och omsorg i form av socialskydd. Bestämmelsen i grundlagen gäller så kallad försörjning i sista hand; när försörjning inte kan fås från någon annan källa, inträder en förpliktelse som för försörjningens del i praktiken sköts med utkomststöd. (19 § 1 mom.)

Tjänster som ordnas för invandrare omfattas av grundlagsbestämmelsen om kommunal självstyrelse Bestämmelser om de allmänna grunderna för kommunernas förvaltning och om uppgifter som åläggs kommunerna utfärdas genom lag. Bestämmelsen ger dock kommunerna en möjlighet att självständigt besluta hur de ordnar de lagstadgade tjänsterna inom sitt område. (121 § 2 mom.)

Läs mer:

Finlands grundlag (finlex.fi)