Flyktingar och personer som får internationellt skydd

Till kommunen betalas av statens medel en kalkylerad ersättning för anvisandet av en flykting och en annan person som får internationellt skydd samt deras familjemedlemmar till kommunen samt för vägledning, rådgivning och annat ordnande av verksamhet som stöder integration. För en person som omfattas av ersättningarna och som fyllt sju år uppgår ersättningen till 2 300 euro per år och för en person som ännu inte fyllt sju år uppgår ersättningen till 6 845 euro per år.

Kalkylmässig ersättning betalas i regel under tre år. För en person som har kommit till Finland inom ramen för flyktingkvoten betalas emellertid kalkylmässig ersättning under fyra år. Den fyra år långa ersättningsperioden gäller även familjemedlemmar till kvotflyktingar som har anlänt till Finland genom familjeåterförening.

Läs mer:

Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare (finlex.fi)