Sektorsövergripande samarbete krävs när minderåriga ensamkommande flyttar till kommuner

När ett barn som anlänt utan vårdnadshavare flyttar till en kommun, krävs det tätt samarbete mellan företrädaren för den minderåriga, förläggningen, socialarbetare i den mottagande kommunen samt NTM-centralen.

Det är viktigt att en minderårig asylsökande inte behöver flytta till en annan kommun efter att asylsökanden fått uppehållstillstånd, utan asylsökanden kan stanna kvar i samma uppväxtmiljö eller på samma ort där han eller hon sökt asyl.

I anvisandet till kommun försöker man beakta

  • kontinuitet i boendet,
  • de tjänster som tillhandahålls i kommunen samt
  • barnets eller den unga personens möjligheter att hålla kontakt med sina anhöriga och vänner i Finland.

Bedömningen av en ung persons fortsatta placering görs av förläggningen, socialarbetarna i den mottagande kommunen, företrädaren och den unga personen tillsammans. Målet är att för varje ung person hitta en boende- och utbildningsform som är så lämplig som möjligt och på längre sikt ett yrke och arbete.

Den unga personen kan flytta till kommunen för att bo i ett familjegrupphem, en enhet för stödboende eller till exempel en folkhögskola.

Efter att barnet fått uppehållstillstånd kan han eller hon också bo i enskild inkvartering. Om den minderåriga övergår till enskild inkvartering direkt från förläggningen, ska den mottagande kommunen ta reda på om den enskilda inkvarteringen lämpar sig för barnet.

För barn eller ungdomar som kommit utan vårdnadshavare och som fått uppehållstillstånd uppgörs alltid en integrationsplan i kommunen. Utöver barnet finns också barnets företrädare och en tolk på plats.

Handledd fritidsverksamhet stöder barns integration

För barn eller ungdomar som kommit utan vårdnadshavare och som fått uppehållstillstånd uppgörs alltid en integrationsplan. Barnet har i egenskap av kommuninvånare rätt att delta i all sådan verksamhet som andra barn och ungdomar deltar i. Skolgång, hobbyer och annan fritidsverksamhet stöder barnens integration. Centrala aktörer med tanke på barnens integration är företrädare för småbarnspedagogik, undervisningsväsendet, ungdomsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet.

Mer information:

Blanketter: Integrationsplan för minderåriga