Fonder

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfondens (ESF:s) mål är att stöda sysselsättningen och sysselsättningsförutsättningarna genom att utveckla kunnande och servicestrukturer. Med stöd från Europeiska socialfonden kan man främja jämlikheten, förebygga utslagning, utveckla kunnande, arbetsförhållanden och personalens välmående eller utveckla system som främjar arbetsmarknadens funktion samt aktiverar människor till delaktighet och till att arbeta.

Fonden stöder också bland annat arbetsrelaterad invandring för att öka sysselsättningen.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Europeiska regionala utvecklingsfondens (Erufs) mål är att öka sysselsättningen samt regionernas konkurrenskraft och livskraft. Med programmen försöker man öka sysselsättning särskilt i de regioner i vårt land som har den lägsta sysselsättningen.

Strukturfonds-NTM-central (SF-NTM)

I början av 2014 koncentrerades finansiäruppgifterna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) till fyra NTM-centraler. För administrationen av strukturfonderna ansvarar i östra Finland NTM-centralen i Södra Savolax, i norra Finland NTM-centralen i Norra Österbotten, i västra Finland NTM-centralen i Mellersta Finland och i södra Finland NTM-centralen i Tavastland. De NTM-centraler som sköter dessa finansiäruppgifter kallas i allmänhet för SF-NTM.

SF-NTM svarar för att ordna projektansökningar, bereda och fatta finansieringsbeslut, administrera strukturfondsprogram, ordna utbildning och rådgivning för sökande och samordna regionalt samarbete.

Europeiska landsbygdsfonden

Genom landsbygdsprogrammets projektfinansiering kan man öka livskraften och livskvaliteten på landsbygden. Det finns också möjligheter att integrera invandrare. Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland erbjuder möjligheter att integrera invandrare i synnerhet via utvecklingsprojekt. Finansiering för utvecklingsprojekt beviljas av NTM-centralerna och Leadergrupperna. Invandrarna och deras integrering i samhället har beaktats i synnerhet i Leadergruppernas lokala planer för landsbygdsutveckling.

Leader

Den bärande tanken bakom Leader är att ta till vara lokal sakkunskap och kompetens i utvecklingsarbetet. I Finland finns det 54 Leadergrupper som gör upp egna utvecklingsprogram och väljer ut de projekt som ska genomföras. Leaderfinansiering kan användas till att stödja till exempel grundande och utveckling av företag samt investeringar som företagen gör, livskraften i byar, hobbymöjligheter och internationell verksamhet.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (på engelska Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) inrättades för EU-finansieringsprogramperioden 2014–2020 i syfte att främja utvecklingen av Europeiska unionens gemensamma asyl- och migrationspolitik samt stärkandet av området frihet, säkerhet och rättvisa.

Med hjälp av asyl-, migrations- och integrationsfonden stärker och utvecklar man det gemensamma asylsystemet i Europa, stöder integrering och laglig invandring av tredjelandsmedborgare samt utvecklar återvändandestrategier. Inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden har sammanlagt cirka 23,49 miljoner euro anvisats för åtgärder som ska genomföras i Finland under programperioden 2014–2020.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en självständig statlig bidragsmyndighet i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för beredning och utbetalning av de understöd ur Veikkaus Oy:s spelavkastning som beviljas för social- och hälsovårdsorganisationers allmännyttiga och hälsofrämjande projekt.

STEA ansvarar i praktiken för samma uppgifter som RAY:s understödsavdelning tidigare gjort.

Fonden för EU-bistånd till de sämst ställda (Fead)

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt stöder EU-ländernas insatser för att ge materiellt stöd till de sämst ställda i samhället. EU-länderna kan också bidra till icke-materiellt stöd för att hjälpa dem som har det sämst ställt att integreras bättre i samhället.

Fondens materiella stöd kan vara mat, kläder, skor, tvål, schampo eller andra nödvändiga basvaror. Hjälpen bör kompletteras med åtgärder för social inkludering, som vägledning och stöd för att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom.

Källor till texten: fondernas webbplatser

Fonder för integration av tredjelandsmedborgare 2014–2020

Fonder för integration.

Ytterligare information:

Strukturfonder.fi
Landsbygdsfonden (landsbygd.fi)
Leader (leadersuomi.fi)
EU-fonderna för inrikes frågor (eusa-rahastot.fi)
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (stea.fi)
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (ec.europa.eu)