För vem görs den inledande kartläggningen?

På en myndighets initiativ görs en inledande kartläggning alltid

  • för en invandrare som är arbetslös arbetssökande
  • för en invandrare som får utkomststöd som inte är tillfälligt.

Utgångspunkten i lagen om främjande av integration är att styra inte bara arbetslösa arbetssökande och personer som får utkomststöd vidare till integrationsfrämjande tjänster och åtgärder, utan även andra invandrare. Exempelvis får inte grunden för beviljande av uppehållstillstånd eller uppehållstillståndets längd begränsa möjligheten till inledande kartläggning. 

Det är ändamålsenligt att utvärdera om en inledande kartläggning bör göras exempelvis för följande invandrare:

  • personer som har kommit till Finland som maka/make och inte är arbets- och näringsbyråns klienter
  • föräldrar som sköter barn i hemmet
  • unga i grundskoleåldern som har kommit till Finland
  • personer som riskerar marginalisering på grund av sin sårbara ställning
  • personer som har kommit till Finland som studerande eller arbetstagare.

Invandraren kan själv begära att en inledande kartläggning görs. Myndigheten som får begäran bedömer behovet av en inledande kartläggning och fastställer till vilken myndighet invandraren bör styras vidare. 

På basis av den information som inhämtas under den inledande kartläggningen kan invandraren styras vidare till lämpliga tjänster (t.ex. kommunal basservice, arbets- och näringsbyråns tjänster, verksamhet som ordnas av tredje sektorn i invandrarens bostadsområde). På så sätt kan klientens integration främjas, även om man anser att det inte finns skäl att utarbeta en individuell integrationsplan som ger riktlinjer för fortsatta integrationsåtgärder.

Man kan dock låta bli att göra en inledande kartläggning om den bedöms vara uppenbart onödig. Så är fallet exempelvis om invandraren redan har vistats länge i landet och inte anses ha någon nytta av att en inledande kartläggning görs.

Läs mer:

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Lag om utkomststöd