För vem görs en integrationsplan upp?

Enligt lagen om främjande av integration har en arbetslös invandrare och en invandrare som annat än tillfälligt får utkomststöd alltid rätt till en integrationsplan (12 §).

En integrationsplan kan utarbetas även för en annan invandrare, om han eller hon med stöd av den inledande kartläggningen bedöms vara i behov av en plan för att integrationen ska främjas, t.ex. en person som studerar, arbetar eller sköter barn hemma.

I bedömningen av behovet att utarbeta en integrationsplan beaktas invandrarens individuella förutsättningar och behov. Exempelvis bör grunden för vistelsen i landet inte ha någon direkt inverkan på huruvida integrationsplanen avslås. Det verkliga behovet och den verkliga nyttan av planen för invandraren samt invandrarens faktiska möjligheter att förbinda sig till och delta i de åtgärder som överenskoms i planen är viktiga faktorer när planens nödvändighet bedöms.

Till exempel kan situationen för en hemmavarande invandrarmaka eller -make i något skede förändras så att personen kan ha nytta av en färdigt utarbetad plan senare när han eller hon söker sig till utbildning eller till arbetslivet. Å andra sidan har en studerande eller arbetande invandrare inte nödvändigtvis så stor nytta av att en integrationsplan utarbetas om personens vistelse i Finland är avsedd att vara kortvarig.

Integrationsplan eller sysselsättningsplan?

För en invandrare som omfattas av lagen om främjande av integration kan man alternativt i vissa situationer utarbeta en sysselsättningsplan enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Utarbetandet av en sysselsättningsplan kan vara motiverat ur den berörda personens synvinkel exempelvis om han eller hon i slutet av integrationsperioden inleder frivilliga studier som berättigar till stöd.

Vad gäller tjänsterna och åtgärderna som ingår i planen avviker inte planerna som utarbetas enligt lagen och främjande av integration och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice från varandra på något betydande sätt. En plan enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice grundar sig på den arbetssökandes egna mål för arbete eller utbildning och på det uppskattade servicebehovet.

Planen ska innehålla överenskommelse om jobbsökning och dess mål, offentlig arbetskrafts- och företagsservice enligt den arbetssökandes servicebehov, annan sysselsättningsfrämjande service och sakkunnigbedömningar. Vid behov ska planen innehålla överenskommelse om annan service som förbättrar kompetensen, arbetsmarknadsfärdigheterna och funktionsförmågan eller om åtgärder som hänför sig till klarläggande av arbetsförmågan eller hälsotillståndet (lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 2 kap. 7 §).

En sysselsättningsplan enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice utarbetas också för invandrare som inte omfattas av lagen om främjande av integration efter att integrationsperioden har löpt ut.

Läs mer:

TE-tjänster: integrationtjänster för invandrare

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Inledande kartläggning

Arbets- och näringsbyråns tjänster för enskilda kunder