Förberedande undervisning

Barn i skolålder som anländer till kommunen som kvotflyktingar kan varken finska eller svenska när de kommer och behöver därför undervisning som förbereder dem inför den grundläggande undervisningen. Den är avsedd för elever med invandrarbakgrund som saknar språkkunskaper eller har otillräckliga färdigheter för att börja i för- eller grundskolan. Barn i skolåldern som kommer från en förläggning har redan kunnat delta både i förberedande undervisning och i grundläggande undervisning, beroende på hur länge de har vistats på förläggningen.

6–10-åringar får minst 900 timmar undervisning och de som är äldre minst 1 000 timmar. Eleven kan gå över till den grundläggande undervisningen redan innan han eller hon har fullbordat ovan nämnda antal timmar om eleven klarar av att följa med i den grundläggande undervisningen.

Det har inte fastställts någon riksomfattande timfördelning eller lärokurs för undervisningen. Enligt lagen har elever rätt till undervisning enligt läroplanen och handledning under arbetsdagarna. Det är undervisningsanordnaren som bestämmer om undervisningsgrupperna i den förberedande undervisningen. Det går också att ordna förberedande undervisning för en elev.

Undervisningsgrupperna bildas enligt elevernas åldrar och förutsättningar så att gruppindelningen främjar en hälsosam tillväxt och utveckling för eleverna och säkerställer att målen i läroplanen och i elevernas egna studieplaner uppnås.

I undervisningen integreras eleverna i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen, i finsk- eller svenskspråkiga undervisningsgrupper som motsvarar deras ålder på det sätt som fastställts i varje elevs egna studieplan.

Lagen om grundläggande utbildning (628/1998) omfattar bestämmelser om den förberedande undervisningen.

Mer information:

Undervisningsstyrelse - Utbildning för invandrare (oph.fi)
www.moped.fi (på finska)

MOPED utvecklades som en publiceringskanal för den virtuella skolan för mångkulturell undervisning (Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu) med stöd från Utbildningsstyrelsen. Projektperioden är slut, men webbplatsen upprätthålls med stöd från Åbo stad.