Företrädande av barn

För en minderårig som fått uppehållstillstånd inom flyktingkvoten och för ett barn som fallit offer för människohandel och har uppehållstillstånd ska utan dröjsmål utses en företrädare, om barnet vistas i Finland utan vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Företrädare kan även utses för ett annat barn som fått uppehållstillstånd och som vistas i Finland utan vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.

Ansökan om förordnande av företrädare görs av det organ i barnets vistelsekommun som ansvarar för socialvården. Innan ansökan görs ska barnet höras och barnets bästa beaktas.    

Enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd för företrädaren för en minderårig vårdnadshavarens talan i angelägenheter som gäller barnets person och förmögenhet samt förvaltar barnets förmögenhet (41 §). Enligt lagen ska barnet höras i beslutsfattande som gäller barnet eller barnets förmögenhet (51 §). I företrädarens uppgifter ingår inte daglig vård av barnet, uppfostran eller annan omsorg.

Företrädarens arbete upphör när den unga invandraren fyller 18 år. Kommunen har emellertid möjlighet att vid behov ordna en stödperson för exempelvis unga mellan 18 och 21 år som omfattas av eftervård. Företrädarens arbete kan också upphöra om han eller hon befrias från sin uppgift på basis av en separat ansökan eller barnets familj får komma till Finland genom familjeåterförening.

Läs mer:

Socialvårdslag

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare

Rättegångs Balk

Förvaltningslag

Lag om förmyndarverksamhet

Företrädande av barn som söker asyl utan vårdnadshavare

Unga asylsökande som kommer till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare (på finska)

Ensamkommande minderåriga asylsökande i Finland: Yksintulleet-projektets slutpublikation, Lapsen etu ensin (på finska)