Företrädare för minderåriga som kommit utan vårdnadshavare

Enligt mottagningslagen (746/2011) ska en företrädare förordnas för minderåriga asylsökande som befinner sig i landet utan vårdnadshavare. Företrädaren ska bevaka barnets intressen under asyl- och familjeåterföreningsprocesserna samt i andra juridiska ärenden som gäller barnets person och förmögenhet.

Samma företrädare fortsätter med den minderåriga när denne fått uppehållstillstånd och flyttat till ett familjegrupphem eller en annan boendeenhet, om det inte finns något särskilt skäl att byta företrädare. Företrädaren har inte hand om barnets omedelbara dagliga vård eller fostran, utan bevakar allmänt barnets intressen i frågor som gäller boende och andra livssituationer. Företrädarens uppdrag upphör när barnet uppnår myndighetsålder, när en vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare utses i Finland för barnet eller när barnet varaktigt flyttar från Finland.

Ansökan om förordnande av företrädare görs av ett sådant organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) i barnets vistelsekommun. Innan ansökan görs ska barnet höras och barnets intressen beaktas.

Bestämmelser om behörighet, uppgifter och befriande från uppdraget när det gäller en företrädare för en minderårig finns i 56–59 § i lagen om främjande av integration och i 40–44 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd.

Läs mer:

Stöd till barn utan vårdnadshavare
Barn utan vårdnadshavare (migri.fi)
Socialvårdslagen (finlex.fi)
Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (finlex.fi)