Förläggningarna och deras tjänster

Asylsökande tas emot på förläggningar som finns på olika håll i landet. Minderåriga asylsökande som anländer utan vårdnadshavare placeras i grupphem eller på stödboendeenheter för minderåriga. Förläggningar och grupphem kan drivas av staten, kommunen eller av Finlands Röda Kors. Verksamheten styrs och koordineras av Migrationsverket.

Förläggningarnas grundläggande uppgift är att ombesörja trygghet och nödvändigt skydd för asylsökande. Förläggningen erbjuder asylsökande inkvartering, ordnar nödvändig social- och hälsovård, ser vid behov till att de asylsökande får försörjning, ordnar arbets- och utbildningsverksamhet samt nödvändiga tolkningstjänster och ger råd om hur man får rättshjälp. På grupphemmen utgörs dessutom en viktig del av att barnen tas om hand med beaktande av deras ålder och får omsorg, fostran och stöd.

Mottagningspenning

Asylsökande får en mottagningspenning för att trygga att de har oundgänglig försörjning. Om den asylsökande arbetar har han eller hon inte rätt till mottagningspenning. Mottagningspenningens belopp är mindre än utkomststödet.
Mottagningspenningens grunddel täcker utgifter för kläder, mindre avgifter för hälso- och sjukvård, utgifter för användning av lokaltrafik och telefon samt andra motsvarande utgifter som hänför sig till en persons och familjs dagliga uppehälle samt utgifter för kost i de fall där förläggningen inte ordnar måltider.

Fullt uppehälle kan ordnas i grupphem och enheter för stödboende avsedda för barn som saknar vårdnadshavare. Då får barnet en så kallad brukspenning istället för mottagningspenning.

Enskild inkvartering

Asylsökande kan även ordna sin inkvartering själva och bo i enskild inkvartering hos vänner eller släktingar. För att få mottagningstjänster måste den asylsökande uppge adressen och visa upp ett hyreskontrakt eller en annan skriftlig utredning.

Om den asylsökande bor i enskild inkvartering på en annan ort än den där förläggningen ligger, kan han eller hon vid behov använda den kommunens hälso- och sjukvårdstjänster. Detta bör dock endast ske på remiss från förläggningens hälsovårdare.

Barnens skolgång

Av de tjänster som erbjuds asylsökande faller det på kommunens ansvar att ordna grundläggande utbildning, förskoleundervisning och barnskyddstjänster åt barnen. Enligt 4 § i lagen om grundläggande utbildning (23.12.1999/1288) är kommunen skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer.

Detta gäller även asylsökande, som har rätt till grundläggande utbildning och förskoleundervisning men inte är läropliktiga. Dessutom ordnar kommunen barnskyddsåtgärder vid behov (16 § i barnskyddslagen). Det är dock den förläggning där den minderåriga asylsökande är inskriven som ansvarar för kostnaderna för barnskyddet.

Mer information:

Förläggningar (migri.fi)
Mottagningspenning (migri.fi)
Mottagning av asylsökande och flyktingar (rodakorset.fi)