Försörjningen under den tid som integrationsplanen gäller

Till en invandrare betalas under den tid som denne har en gällande integrationsplan arbetslöshetsförmån eller utkomststöd. Rätten till arbetslöshetsförmån bestäms enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och rätten till utkomststöd enligt lagen om utkomststöd.

För att få arbetsmarknadsstöd ska invandraren anmäla sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och vara arbetslös. För att få arbetslöshetsförmåner förutsätts även bland annat deltagande i arbets- och näringsbyråns sysselsättnings- och integrationsfrämjande tjänster.

En invandrare som inte är en arbetslös arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan få utkomststöd från kommunen. Kommunen kan också bevilja utkomststöd som en komplettering till arbetsmarknadsstödet om klienten är i behov av stöd. Rätten till utkomststöd bestäms enligt lagen om utkomststöd.

Till en arbetslös arbetssökande, som inte har avlagt yrkesexamen eller högskoleexamen eller som inte har uppfyllt arbetsvillkoret som är en förutsättning för arbetslöshetsdagpenning, kan arbetsmarknadsstöd betalas efter en väntetid på 21 veckor. Väntetiden kan vara kortare om invandraren exempelvis har förvärvsarbetat i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz under de senaste två åren.

Läs mer:

Lag om utkomstskydd för arbetslösa (finlex.fi)

Lagen om utkomststöd (finlex.fi)

Folkpensionsanstaltens anvisningar om integrationsstöd (kela.fi)

Integrationsplan