Förståelse och tolkning 

Enligt lagen om främjande av integration ska den som betjänar en invandrarklient i en servicesituation se till att klienten förstår det som gäller honom eller henne. Enligt lagen om främjande av integration ska myndigheten vid behov ordna tolkning eller översättning (5 §).

Integrationslagstiftningen garanterar att staten ersätter kommunen för kostnaderna för tolkning och översättning som kommunen ordnat för personer som omfattas av flyktingmottagningen (2 § 2 och 3 mom.). För kostnader för tolkning som ordnas för personer som har flyttat till landet på andra grunder ansvarar den myndighet som har kallat till kundbetjäningssituationen, i regel alltså invandrarklienternas hemkommuner samt arbets- och näringsbyråerna.

I Finland finns kommunala och regionala tolkningscentraler samt företag som erbjuder privata tolknings- och översättningstjänster. Tolkningscentralerna erbjuder språktjänster på nästan hundra språk. Det är inte alltid lätt att hitta en tolk, i synnerhet i närområdet, och serviceutbudet varierar på olika håll i Finland.

Distanstolkning används också tämligen ofta, framför allt då de ärenden som behandlas inte kräver att tolken är personligen närvarande. Tolkning på distans gör det lättare att hitta en tolk och det vore också önskvärt att distanstolkning användes i större utsträckning.

Invandrarklientens ärende samt förståelsen mellan klienten och den anställda stöds också av det material som finns tillgängligt på invandrarens eget språk eller på klarspråk. De flesta myndigheterna har en viss mängd material på de vanligaste språken, men språk- och materialutbudet behöver utökas.

Läs mer här:

Lagen om främjande av integration, 5 §

Språklag

InfoFinlands information om tolkcentraler och tolkningstjänster

TE-tjänster på flera språk

FPAs tjänster på lättläst svenska