Frivilliga studier

Med frivilliga studier avses utbildning som en person har sökt sig till på eget initiativ. Det kan till exempel vara yrkesinriktad utbildning eller gymnasiestudier, men även utbildning som ordnas av ett medborgarinstitut eller tredje sektorn. Inträdeskraven för utbildningarna är samma som för andra sökande.

Den som integreras kan också vägledas att söka sig till frivilliga studier antingen av kommunen eller arbets- och näringsbyrån. Frivilliga studier kan erbjuda mer mångsidiga alternativ och svarar på utbildningsbehoven som de som integreras har i olika livssituationer. Frivilliga studier kan under vissa villkor stödas med arbetslöshetsförmån.

När det gäller invandrare utanför arbetslivet, såsom hemmavarande mödrar, äldre invandrare eller personer som har en sjukdom eller skada eller vars arbetsförmåga är försämrad, kan man svara på de integrationsfrämjande utbildningsbehoven genom att se till att det finns ett tillräckligt mångsidigt utbud av frivilliga studier.