God praxis, som främjar integrationen

Kompetenscentret för integration av invandrare utvecklar identifiering, framtagning och spridning av god praxis, som främjar integrationen. Under år 2016 samlar centret temavis in god praxis som stöder olika delar av integrationens begynnelsefas.

God praxis kan vara en ny verksamhetsmodell eller nytt material som har visat sig fungera i praktiken. God praxis kan också sammanhänga med att en enskild tjänst har förbättrats, en servicekedja som utgår från klienten har byggts upp och strukturella förändringar eller förändringar av verksamhetskulturen som omfattar hela organisationen har gjorts.

En sakkunnigjury, som kompetenscentret har bildat, bedömer praxis och väljer vad som ska sättas ut på webbplatsen Integration.fi. Den praxis som väljs, sprids så att aktörerna inom integrationsarbetet i hela landet kan använda den.

Hurdan är god praxis som främjar integrationen?

  • Målinriktad: minskar etnisk ojämlikhet samt förbättrar de nyanländas välfärd och delaktighet i samhället.
  • Klientcentrerad: utgångspunkten är behoven och omständigheterna hos dem som ska integreras.
  • Anpassad till situationen: beaktar också utmanande omständigheter.
  • Verkningsfull: ger bättre resultat än tidigare ur klientens perspektiv.
  • Avbildbar: innehåller klart definierade väsentliga element och processer med hjälp av vilka man når det mål som är önskvärt med tanke på klienten.
  • Generaliserbar: verkningsfullheten kvarstår också när praxisen tas i användning i andra motsvarande verksamhetsomgivningar.

Projektet Finland – mitt hem hjälper till att identifiera god praxis

Regionkoordinatorerna i projektet Finland – mitt hem, som koordineras av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, är med om att identifiera god praxis. Projektet medverkar också till att den goda praxis som valts, sprids och blir inkörd i hela landet. Det riksomfattande projektet, som finansieras av Europeiska socialfonden, genomförs åren 2015–2020.