Goda etniska relationer

För att dubbelriktad integration ska lyckas och ett fungerande mångformigt samhälle ska kunna byggas förutsätts upprätthållande och utvecklande av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Nolltolerans mot rasism och diskriminering ger ett bra utgångsläge för att alla ska trivas i sin boendemiljö.

Ett positivt attitydklimat bidrar till uppkomsten och upprätthållandet av goda etniska relationer. Positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper kan endast uppstå om alla grupper har möjligheter att delta och påverka i samhället. För att en positiv växelverkan ska utvecklas är det viktigt att invandrarna och den övriga befolkningen har gemensam verksamhet i bostadsområdena och i olika föreningar samt hobbyverksamhet. Exempelvis internationella mötesplatser, gemensamma hobbygrupper samt läger- och utflyktsverksamhet stöder uppkomsten av växelverkan.

Vid sidan av myndigheterna har medborgarorganisationerna en väsentlig roll i främjandet av invandrarnas delaktighet och integration. Invandrarnas egna organisationer kan erbjuda inte bara nödvändigt kamratstöd och nätverk, utan också tjänster som främjar integrationen.

Det är viktigt att det finns en dialog mellan invandrarsamfunden och myndigheterna. Invandrarna behöver fungerande kanaler för att bli hörda och kunna delta i det beslutsfattande som gäller dem. På olika förvaltningsnivåer behövs information om de behov som uppstår i ett kulturellt mångformigt samhälle. Myndigheterna kan skaffa information om invandrarnas behov och åsikter exempelvis genom tillfällen där invandrarna hörs, klientråd och olika kundresponssystem.

Kommunen eller flera kommuner tillsammans kan också samarbeta med de lokala arbetsmarknads-, företagar- och medborgarorganisationerna för att tillsätta en lokal delegation som kan ha till uppgift att främja etniska relationer.

Delegationer för etniska relationer

En viktig aktör för främjande av etniska relationer på riksnivå är Delegationen för etniska relationer, ETNO. Delegationen är tillsatt av statsrådet och koordineras av justitieministeriet. Utöver den nationella delegationen för etniska relationer finns det i Finland sju regionala delegationer för etniska relationer.

ETNO-delegationerna har till uppgift att utveckla växelverkan samt bistå ministerierna särskilt i utvecklingen av ett jämlikt och mångformigt samhälle. Målet är att främja invandrarnas integration och känslan av att höra hemma i samhället. Delegationerna ordnar bland annat forum som är öppna för diskussion, sammanställer ställningstaganden samt ordnar kampanjer för jämlikhet och icke-diskriminering.

Läs mer här:

Delegationen för etniska relationer