Hälsokontroller

Oavsett om de nya kommuninvånarna kommer från en förläggning eller är kvotflyktingar som kommer direkt från utlandet, har många av dem hälsoproblem som inte har skötts om och som det är bäst att behandla omedelbart.

Hälsovårdstjänster på förläggningen

Vuxna asylsökande har rätt till akut och nödvändig hälsovård. Minderåriga asylsökande har emellertid rätt till samma hälsovårdstjänster som kommuninvånare. Barn under sju år går på rådgivningskontroller och alla barn vaccineras. Även skadade asylsökande (åldringar, gravida, handikappade, långtidssjuka, traumatiserade och tortyroffer) får de hälsovårdstjänster de behöver. Behovet av akut och nödvändig hälsovård fastställs alltid utgående ifrån patientens helhetssituation. Bedömningen påverkas också av hur länge klienten har varit på förläggningen.

På förläggningen får de asylsökande gå igenom hälsokontroller och screening för infektionssjukdomar enligt instruktionerna i social- och hälsovårdsministeriets publikation Förebyggandet av infektionsproblem hos flyktingar och asylsökanden med beaktande av utreseland. Kvotflyktingar går igenom en hälsokontroll och screening för infektionssjukdomar i samband med att de anländer till kommunen enligt samma anvisningar.

Hälsovård i kommunen

När det gäller personer som kommer från förläggningar informerar förläggningens hälsovårdare kommunens hälsovårdare om klientens hälsotillstånd och om eventuella undersökningar och åtgärder som har genomförts. För att få skicka hälsouppgifter behövs klientens tillstånd, vilket man i allmänhet begär innan personen överförs till kommunen. Om förläggningen inte känner till vilken kommun klienten har flyttat till kan kommunen fråga förläggningens hälsovårdare om hälsouppgifterna. Då ska kommunen begära klientens tillstånd för att få överföra hälsouppgifterna.

Det är bra om kommunens socialarbetare avtalar ett möte med en klient som överförs från en förläggning till kommunen och gör en heltäckande kartläggning där man även diskuterar hälsorelaterade frågor. Vid behov bokar man en tid till kommunens hälsovårdare och tandklinik åt honom eller henne.

När det gäller kvotflyktingar utreder man hälsotillståndet, screenar för infektionssjukdomar som kan behandlas och som kräver skyddsåtgärder (enligt infektionshandboken) och kontrollerar vaccinationsskyddet i samband med den inledande hälsokontrollen. Målet är också att förebygga, känna igen och behandla psykiska problem. Om personer som behöver omedelbar sjukhusvård kommer till mottagningen tar man hand om deras vård först.

Det är bra att reservera en erfaren tolk till hälsokontrollerna eftersom hälso- och sjukdomsrelaterade aspekter uppfattas på olika sätt i olika kulturer.

För hälsovård för personer som fått internationellt skydd gäller i hög grad samma arbetsmetoder som för andra klienter, men det är bra om arbetstagaren känner till olika hälsobegrepp, hur viktigt det är med tolkning och sjukdomar som är ovanliga för finländska förhållanden.

Man måste också kunna informera klienten kort och koncist om de hälsovårdstjänster som erbjuds och om hur de fungerar. Eftersom staten ersätter vård för svårt långtidssjuka i den här målgruppen, är det  bra om hälsovårdaren känner till även denna praxis.

Barnen kan gå till skolan eller dagvården mycket snart efter att hälsokontrollen och screeningarna är klara.  Asylsökande barn har vanligen gått i skola redan medan de väntade på uppehållstillstånd, så de kan fortsätta i skolan direkt efter att de har överförts till kommunen.

Mer information:

Förebyggande av infektioner hos asylsökande och vaccinationer (thl.fi)