Mottagande av flyktingar

Syftet med humanitär invandringspolitik är att erbjuda skydd åt personer som har blivit tvungna att lämna sitt hemland på grund av förföljelser eller våldsamma konflikter.

Finland har redan i cirka fyrtio år tagit emot personer som beviljats internationellt skydd, vanligen kallade flyktingar. Landsflykt är därför inget nytt fenomen i Finland, men vanligen har orsakerna bakom flyttnin till Finland varit arbete, studier eller familj, inte humanitära skäl.

De flesta kvotflyktigarna som anlände i Finland 2015 kom från, Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien.

Mottagandet grundar sig på internationella avtal och mänskliga rättigheter

Enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR finns det för tillfället över 60 miljoner flyktingar i världen, varav nästan 41 miljoner är flyktingar i eget land. Endast en bråkdel av flyktingarna kommer till Europa och Finland, eftersom flyktingarna oftast hamnar i krisländernas grannländer.

En stor del av världens länder, Finland inbegripet, har förbundit sig till FN:s Genèvekonvention från 1951. I konventionen ingår ett förbud mot att skicka tillbaka en person till ett land där hen hotas av förföljelser. Finlands flyktingpolitik påverkas även av andra internationella fördrag samt EU-lagstiftningen.

Mer information:

Förenta nationernas flyktingkommissariat UMHCR (unhcr.org)