Mottagande av flyktingar

Syftet med humanitär invandringspolitik är att erbjuda skydd åt personer som har blivit tvungna att lämna sitt hemland på grund av förföljelser eller våldsamma konflikter.

Finland har redan i cirka fyrtio år tagit emot personer som beviljats internationellt skydd, vanligen kallade flyktingar. Landsflykt är därför inget nytt fenomen i Finland, men vanligen har orsakerna bakom flyttnin till Finland varit arbete, studier eller familj, inte humanitära skäl.

Mottagandet grundar sig på internationella avtal och mänskliga rättigheter

Enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR finns det för tillfället över 60 miljoner flyktingar i världen, varav nästan 41 miljoner är flyktingar i eget land. Endast en bråkdel av flyktingarna kommer till Europa och Finland, eftersom flyktingarna oftast hamnar i krisländernas grannländer.

En stor del av världens länder, Finland inbegripet, har förbundit sig till FN:s Genèvekonvention från 1951. I konventionen ingår ett förbud mot att skicka tillbaka en person till ett land där hen hotas av förföljelser. Finlands flyktingpolitik påverkas även av andra internationella fördrag samt EU-lagstiftningen.

Nyckelbegrepp

Flykting

Flykting är en person som flyr från förföljelse. Flyktingstatus beviljas en person som får asyl i någon stat eller som betraktas som flykting enligt Förenta nationernas flyktingkommissariat (UNHCR). 

Asylsökande

Asylsökande är en person som söker skydd och uppehållsrätt i en främmande stat. En sådan person har inte ännu uppehållstillstånd i Finland. En asylsökande får flyktingstatus om han beviljas asyl. 

Kvotflykting

Kvotflykting är en person som betraktas som flykting av UNHCR och som beviljats uppehållstillstånd i en stats flyktingkvot som fastställs i statens budget.

Person som får internationellt skydd

Person som får internationellt skydd har beviljats flyktingstatus eller uppehållstillstånd på basis av status som alternativt skyddsbehövande. Personen kan ha anlänt i Finland som asylsökande eller kvotflykting.

Mer information:

Förenta nationernas flyktingkommissariat UMHCR (unhcr.org)