Hur och när görs den inledande kartläggningen? 

En myndighet kan själv göra den inledande kartläggningen eller köpa tjänsten av en utomstående aktör. Åtgärdshelheter förknippade med den inledande kartläggningen tillhandahålls exempelvis av många aktörer som ordnar utbildningstjänster. Både de inledande kartläggningarna som är kommunens ansvar och de som är arbets- och näringsbyråns ansvar grundar sig till sitt innehåll på förordningen om inledande kartläggning, men kartläggningens olika delområden betonas på olika sätt beroende på invandrarens situation.

Den inledande intervjun och den övriga kartläggningen ska göras på invandrarens modersmål eller på ett språk som invandraren förstår i tillräcklig utsträckning.

I den inledande kartläggningen ingår en inledande intervju och vid behov preciserande åtgärder.

I den inledande intervjun utreds följande allmänna förutsättningar för integration i fråga om invandraren:

 • läs- och skrivfärdigheter
 • kunskaper i finska och svenska
 • studiefärdigheter och studieförutsättningar
 • tidigare utbildning och arbetserfarenhet
 • kompetens som hänför sig till speciella färdigheter samt andra starka sidor
 • sysselsättnings- och utbildningsönskemål
 • livssituationen och det behov av tjänster som denna medför.

Utifrån de uppgifter som erhållits vid den inledande intervjun kan den inledande kartläggningen omfatta bland annat följande preciserande åtgärder:

 • kartläggning och identifiering av personens kompetens
 • utredning av läs- och skrivfärdigheter
 • utredning av de muntliga och skriftliga kunskaperna i finska och/eller svenska
 • utredning av studiefärdigheter
 • kartläggning av servicebehovet.

Den inledande kartläggningen för invandraren är ofta en process som består av flera olika faser, vars innehåll och längd beror på invandrarens situation. Den inledande kartläggningen ska dock alltid vara tillräckligt grundlig så att man på basis av den kan bedöma invandrarens servicebehov ur ett integrations- och sysselsättningsperspektiv samt styra invandraren vidare till tjänster som motsvarar servicebehovet. Den inledande kartläggningen är en viktig utgångspunkt för utarbetandet av integrationsplanen.  

Den inledande kartläggningen ska påbörjas inom två månader efter att klientförhållandet har inletts eller efter att invandraren har begärt en inledande kartläggning.

För att de inledande kartläggningarna som görs av kommunen ska kunna påbörjas så smidigt som möjligt är det viktigt att kommunen har kommit överens om tillvägagångssätt för att styra invandrarna till kartläggningen och om genomförandet av den inledande kartläggningen. Samtidigt är det viktigt att komma överens om hur man ska informera om den inledande kartläggningen till klientgrupper som inte regelbundet använder kommunens eller arbets- och näringsbyråns tjänster. Riktlinjerna om tillvägagångssätt kan till exempel inkluderas i kommunens integrationsprogram.

Läs mer:

Statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration

Till hjälp vid inledande kartläggning – Exempel på god praxis vid inledande kartläggning i enlighet med integrationslagen (på finska)

Broschyr: Inledande kartläggning av invandrarnas situation i Helsingfors stad (på finska)