Individuella utbildningsvägar

Integrationsutbildningens omfattning och innehåll varierar enligt de individuella behoven. Informationen om invandrarens förutsättningar för sysselsättning, studier och annan integration samt av behoven av språkutbildning och andra integrationsfrämjande åtgärder och tjänster som fås under den inledande kartläggningen utnyttjas vid utarbetandet av integrationsplanen och i bedömningen av ett ändamålsenligt innehåll för integrationsutbildningen (lag om främjande av integration 9 §, 10 § och 11 §).

Under den inledande kartläggningen eller senast innan studierna inleds görs en bedömning av utgångsläget, med hjälp av vilken studeranden styrs till en lämplig utbildningsväg, modul och undervisningsgrupp.

Resultaten av bedömningen av utgångsläget utnyttjas också när undervisningen individanpassas samt den personliga läroplanen utarbetas. För bedömningen samlas information genom att intervjua studeranden och kartlägga hans eller hennes beredskap inom bland annat följande områden:

  • läs- och skrivfärdigheter med latinska bokstäver
  • muntliga och skriftliga kunskaper i finska
  • tidigare studie- och arbetserfarenhet, den nuvarande livssituationen samt egna sysselsättnings- och utbildningsönskemål.

Till rätt utbildningsväg

Målet med den i förväg genomförda bedömningen är att utan dröjsmål styra studeranden till en lämplig utbildningsväg:

Basväg

Till basvägen styrs studerande som har grundläggande studieberedskap: funktionella läs- och skrivfärdigheter med latinska bokstäver och tidigare erfarenhet av studier i minst ett främmande språk. Studerandens mål är sysselsättning eller yrkesinriktad utbildning.

Väg för långsamt framåtskridande

Till vägen för långsamt framåtskridande styrs studerande som har bristfällig studieberedskap eller andra problem som påverkar inlärningstakten, såsom livssituationen. Deras läs- och skrivfärdigheter med latinska bokstäver är nöjaktiga eller otränade. Studerandens mål är sysselsättning eller yrkesinriktad utbildning.

Väg för snabbt framåtskridande

Till vägen för snabbt framåtskridande styrs studerande som är vana vid språkstudier och läser och skriver flytande med latinska bokstäver. De har utmärkta studiefärdigheter och beredskap för självständiga och initiativrika studier samt en högskoleutbildning eller erfarenhet av akademiska studier. Studerandens mål är sysselsättning inom ett akademiskt yrke eller kompletterande utbildning inom sin bransch.

Integrationsutbildningen kan genomföras i en studerandegrupp anpassad enligt utbildningsvägen eller i en heterogen grupp genom att differentiera undervisningen enligt studerandens personliga studieplan. Sättet att genomföra utbildningen påverkas av bland annat de regionala resurserna och antalet studerande.

Den som ordnar utbildningen kan ge studerandena möjlighet att byta utbildningsväg under integrationsutbildningen om studeranden och utbildaren tillsammans bedömer att en annan väg bättre stöder studerandens inlärning.

Tillräckligt stöd hjälper framåt

Man strävar efter att stöda invandrarens integrering på ett heltäckande sätt. Vid sidan av sysselsättning och utbildning är målet med integrationsåtgärderna också att stärka den allmänna livskontrollen och delaktigheten.

I integrationsutbildningen ska man beakta specialgruppers behov samt övrigt behov av särskilt stöd. Exempelvis kan invandrare som nyligen genomfört utbildning i läs- och skrivfärdigheter behöva särskilt stöd under sina senare studier. Också olika typer av studie- och inlärningssvårigheter eller andra faktorer såsom sjukdom skada eller svårigheter förorsakade av förändringar i livssituationen ska beaktas vad gäller stöd till studerande som deltar i integrationsutbildning.

(Källa: Utbildningsstyrelsen: Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare 2012.)

Läs mer:

Grunderna for läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare 2012