Information om webbtjänsten integration.fi

Den reviderade webbtjänsten kotouttaminen.fi/integration.fi för kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet togs i bruk i januari 2017. Webbplatsen revideras, utvecklas och kompletteras även framöver.

Ministeriets kompetenscentret för integration av invandrare är ansvarig för webbplatsen.

Innehållet i tjänsten

Webbtjänstens adress är kotouttaminen.fi; integration.fi på svenska och engelska. För webbplatsen ansvarar kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. Webbplatsen upprätthålls av dess huvudredaktör i samarbete med kompetenscentret och de sakkunniga i gruppen för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet samt projektet Finland – mitt hem, som administreras av NTM-centralen i Nyland. Webbtjänsten tillhandahålls på finska, svenska och framöver även på engelska.

På förstasidan publiceras de färskaste nyheterna och bloggarna samt Twitter-feed. Dessutom finns det puffar om viktiga och aktuella teman och frågor.

I delen Aktuellt finns bl.a. nyheter, nyhetsbrev, bloggar och evenemang. Där finns också puffar om kompetenscentrumets kanaler inom de sociala medierna.

I delen Stöd för arbetet finns material som ger stöd i arbetet för yrkesmänniskor inom integrationsfrämjande och mottagande av flyktingar. Där finns bl.a. handboken om integrationslagen och handboken om mottagande av flyktingar samt information om aktörer i sektorn, god praxis och projekt m.m. Dessutom publiceras där olika verktyg, centrala begrepp och vanliga frågor och svar på frågorna.
I delen Statistik och forskning finns statistisk och uppföljningsinformation samt publikationer och statistiska publikationer av kompetenscentrumet och gruppen för integration av invandrare. Dessutom finns där bl.a. referat av publikationer.

Innehållet i delen Regioner produceras av regionkoordinatorerna för projektdelen En bra stig inom projektet Finland – mitt hem, som administreras av NTM-centralen i Nyland. Delen Regioner har indelats enligt de så kallade utvidgade NTM-områdena. Där finns information om migration, mottagande av flyktingar och integrationsfrämjande från hela Finland. I delen finns också kontaktinformation för kontaktpersonerna för migration vid NTM-centralerna.

I delen Kompetenscentret finns information om genomföraren av webbplatsen samt kontaktinformation för kompetenscentret.
Dessutom kan man från varje sida gå till en sökfunktion, kontaktuppgifter, en responsblankett och en sidkarta.

Funktioner

RSS-tjänster

Webbtjänsten integration.fi tillhandahåller nyhetsmaterial som RSS-flöden.

Sökfunktion

Webbplatsens sökfunktion finns upptill på sidan.

Som standard utförs sökningarna i webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla angivna sökord och på webbplatsens språk. Sökresultaten räknas upp enligt dokumentets publiceringstidpunkt.

Respons

På responsblanketten kan man skicka frågor och synpunkter om webbplatsen kotouttaminen.fi/integration.fi. Feedback om webbplatsen kan lämnas via feedback-knappen som finns upptill på varje sida. Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom två veckor. Svar på respons och frågor kan endast ges om kontaktuppgifterna är ifyllda (e-postadress). I första hand sänds svar på responsen per e-post. Officiell post ska skickas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, kirjaamo(at)tem.fi, och meddelanden som gäller kompetenscentret till adressen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign och dess innehåll anpassas alltså enligt terminalutrustningen. Sidorna ser bäst ut då man använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsarapplikationer

För att läsa PDF-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis.

På webbsidan finns också direkta webbsändningar och videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.

Användningsvillkor

Bekanta dig noga med dessa användningsvillkor. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av arbets- och näringsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas förutsatt att källan uppges. Kommersiell användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med kompetenscentrumet för integrationsfrämjande vid arbets- och näringsministeriet.

Bilder och nyttjanderätt till dem

Nyttjanderätten till bilderna i webbtjänsten innehas av arbets- och näringsministeriet.

Juridiskt förbehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen. Arbets- och näringsministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. ANM ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användningsvillkor. ANM ansvarar inte för uppdatering, publikationer eller tillförlitligheten i informationen på dessa utomstående parters webbplatser.

Ministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för ministeriet.

ANM förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Ministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en ovillkorlig bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användningsvillkor.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och EU:s informationsskydd förordning. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmän statistik om användningen av webbplatsen samlas in och används vid utvecklingen av webbtjänsterna. Sådan information är

  • nedladdade sidor
  • tidpunkt
  • IP-adress
  • webbläsare och operativsystem.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat, och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala tillägg (t.ex. sociala insticksprogram i Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls på en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala tilläggen.

På tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller på tillämpningar som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användningsvillkor och andra villkor.

Mer information

Mer information om webbplatsen fås från kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.