Inledande kartläggning

En inledande kartläggning enligt lagen om främjande av integration innebär en åtgärdshelhet med hjälp av vilken man preliminärt bedömer invandrarens förutsättningar för sysselsättning, studier och annan integration samt behovet av språkutbildning och andra integrationsfrämjande åtgärder och tjänster.

Under den inledande kartläggningen utreds invandrarens tidigare utbildning, arbetshistoria, språkkunskaper och vid behov andra omständigheter som påverkar sysselsättningen och integrationen. Målet är att smidigt och behovsbaserat styra invandraren vidare till sådana tjänster och åtgärder som främjar invandrarens möjligheter att bli en aktiv medlem av det finländska samhället.

Alla har nytta av en effektiv inledande integrering

Invandraren och det mottagande samhället har nytta av en effektiv inledande integration. Forskning har visat att exempelvis motivationen att lära sig språk och genomföra andra studier är störst i den inledande fasen av invandringen. Även viljan att sysselsätta sig och snabbt hitta en egen plats som samhällsmedlem är stark. En utdragen väntetid och felaktigt riktade åtgärder passiviserar invandraren.

Genom att snabbt kartlägga situationen och styra invandraren vidare till tjänster som motsvarar dennes behov kan man minska de totala kostnaderna för främjandet av integration. Med hjälp av rättidiga åtgärder kan man förkorta invandrarens behov av specialtjänster. En snabbare integration och övergång till arbetslivet innebär sparade kostnader för utkomststöd samt sparade social- och hälsovårdskostnader. Samtidigt kan man förhindra uppkomsten av en marginaliseringsspiral.

Syftet med den inledande kartläggningen är att effektivisera integrationen. Vid sidan av basinformationen och den nödvändiga vägledningen och rådgivningen är den inledande kartläggningen ett effektivt verktyg för att få igång en smidig integrationsprocess.

Den inledande kartläggningen som grund för fortsatta åtgärder

Den inledande kartläggningen och bedömningen av utgångsläget för språkkunskaperna som görs under kartläggningen ger en bra grund för utarbetandet av integrationsplanen och övergången till integrationsutbildningen. Med hjälp av en lyckad inledande kartläggning kan invandraren snabbt styras vidare till lämpliga undervisningsgrupper. Den inledande kartläggningen fungerar som ett urvalskriterium innan utbildningen har inletts och som en nivåmätare när utbildningen börjar.

Läs mer:

Statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration