Inledande kartläggning

Ersättningen av kostnader för genomförande av den inledande kartläggningen gäller alla invandrare.

Enligt statsrådets förordning ska en kalkylmässig ersättning för kostnaderna för den inledande kartläggningen betalas till kommunen av statliga medel. Ersättningen uppgår till 700 euro för varje invandrare som deltar i kartläggningen. För en och samma person kan ersättning betalas endast en gång. Eventuella tolkningskostnader ingår i ersättningen.

I den inledande kartläggningen ingår en inledande intervju och vid behov preciserande åtgärder. För att ersättning ska betalas ska kommunen ha ordnat åtminstone en inledande intervju för att kartlägga kunskaperna i finska eller svenska (statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration, 1 § 2 mom.).

Den inledande kartläggningen är en åtgärdshelhet som erbjuds invandrare, med hjälp av vilken man preliminärt bedömer invandrarens förutsättningar för sysselsättning, studier och annan integration samt behovet av språkutbildning och andra integrationsfrämjande åtgärder och tjänster.

Den inledande kartläggningen inleds på arbets- och näringsbyråns initiativ för en invandrare som är arbetssökande och på kommunens initiativ för en invandrare som får utkomststöd. Invandrare kan också begära att en inledande kartläggning görs. Då genomförs kartläggningen om man bedömer att invandraren behöver den.

Läs mer:

Lag om främjande av integration 2 kap. 9 § och 10 § (finlex.fi)

Statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration (finlex.fi)