Integration i Danmark

I Danmark tillämpas de obligatoriska integrationsåtgärderna utifrån lag på flyktingar och deras familjemedlemmar som har anlänt till landet genom familjeåterförening. För andra invandrare är integrationsåtgärderna i regel frivilliga. Arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna fastställs i integrationslagen. Lagen ställer krav på vilka integrationsåtgärder kommunen ska tillhandahålla. Kommunen har inom ramen för lagen frihet att själv välja på vilket sätt dessa tjänster och åtgärder ordnas och tillhandahålls.

Enligt lagen ska kommunen göra upp ett personligt integrationsprogram för varje invandrare som har fyllt 18 år. Programmet ska omfatta undervisning i danska, kurs i danska samhällsförhållanden, dansk kultur och Danmarks historia, samt åtgärder som stöder sysselsättningen. Genom ett integrationsavtal kommer kommunen och invandraren överens om mer specifika åtgärder och mål som ingår i integrationsprogrammet.

Tidigare har integrationsperioden varit högst 3 år, men till följd av läget med asylsökande under 2015–2016 har Danmark gjort många ändringar i integrationslagstiftningen. Integrationsprogrammet har effektiviserats och inriktats för att skapa en så kort sysselsättningsväg som möjligt. Programmet har i regel förkortats från tre år till ett år och det kan förlängas till högst fem år, om deltagaren inte har fått en arbets- eller studieplats.

I Danmark är det Utlänningsverket (Udlændingeservice) som fastställer bosättningsorten för den som har fått uppehållstillstånd utifrån nationellt skydd. Utifrån Utlänningsverkets statistik försöker kommunernas gemensamma råd förhandla om ett gemensamt beslut om utplacering av personer med uppehållstillstånd i fem olika områden. Utifrån regionala kvoter försöker kommunerna nå samförstånd om på vilket sätt personer med uppehållstillstånd ska utplaceras i de kommuner som finns inom området.

Personen ska befinna sig i den anvisade kommunen i tre år för att genomgå integrationsprogrammet. Integrationslagen förhindrar dock inte att personen flyttar från den kommun som denne har placerats i. Den nya kommunen är dock inte skyldig att slutföra integrationsprogrammet för personen med uppehållstillstånd. Detta kan påverka flyktingens möjligheter att få bland annat bostadsbidrag eller socialt stöd.

Sysselsättningen främjas genom treårigt försök

Danmark har inlett ett tre år långt försök, där utbildningen gäller 18–40-åriga flyktingar och de som har kommit till landet genom familjeåterföring, när dessa har haft en adress i Danmark registrerad i befolkningsregistret i fem år. Utbildningen pågår i två år och består av praktik och skolgång. Skolperioden varar i 20 veckor. Denna period omfattar följande: förbättra deltagarnas språkkunskaper, utveckla det kunnande och den kompetens som behövs i det aktuella företaget och skapa förutsättningar för att öka förståelsen av de erfarenheter som deltagaren får under praktiken, och förutsättningar för påbyggnadsutbildning.

Praktiken sker enligt vanliga arbetsmarknadsvillkor och lönen bestäms utifrån avtal om grundläggande yrkesutbildning eller motsvarande. Utbildningen kan genomföras i moduler och under utbildningen får deltagarna ersättning för undervisning under arbetstiden till ett belopp som motsvarar integrationsstödet. Företag får en bonus på 20 000 kronor som betalas ut efter sex månader och efter två år när skolbetyget ges. På samma sätt som i anslutning till den grundläggande yrkesutbildningen får personen efter den grundläggande integrationsutbildningen rätt att ansluta sig till en arbetslöshetskassa i enlighet med villkoren för nyutexaminerade.

Läs mer:

Udlændinge- og Integrationsministeriet (uim.dk)
Ny i Danmark (nyidanmark.dk)
Rådet for etniske minoriteter (rem.dk)