Integration i EU-länderna

Inom EU-området ligger behörigheten när det gäller integration primärt hos medlemsstaterna. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får EU föreskriva åtgärder för att stimulera och stödja medlemsstaternas verksamhet för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare som vistas lagligen på deras territorium. EU har en viktig roll när det gäller att stödja, stimulera och samordna medlemsstaternas verksamhet och politik på detta område.

EU har redan under flera år stöttat medlemsstaternas integrationspolitik. Rådet (rättsliga och inrikes frågor) bekräftade 2014 på nytt EU:s gemensamma grundprinciper för en integrationspolitik för invandrare, som antogs 2004, där en gemensam strategi fastställdes för integration av tredjelandsmedborgare i hela EU.

Europeiska kommissionen införde 2011 en europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare i vilken kommissionen uppmanade till en förstärkt och sammanhängande strategi för integration över olika politikområden och på olika myndighetsnivåer. Under dessa år har många medlemsstater utvecklat sin egen integrationspolitik på grundval av sina nationella omständigheter. EU har spelat en viktig roll när det gäller att stödja nationella åtgärder.

EU stöder medlemsstaterna i integrationen

År 2016 gav kommissionen ett meddelande om EU:s handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare. Planen stöder medlemsstaterna i integration av tredjelandsmedborgare. I planen föreslås åtgärder inom vissa prioriterade områden, till exempel åtgärder före avresan och före ankomsten, utbildning, sysselsättning och yrkesutbildning, tillgång till grundläggande tjänster samt ett aktivt deltagande och social integration. Dessutom föreslås en mer omfattande och mer samordnad strategi för användning av EU-medel för att stödja nationella integrationsåtgärder.

De konkreta prioriteringarna i kommissionens meddelande, bland annat utbildning, sysselsättning och yrkesutbildning, tillgång till grundläggande tjänster och ett aktivt deltagande, motsvarar i princip också ställningstagandena och utvecklingsåtgärderna i Finlands nationella integrationspolitik och kan i regel stödjas. EU:s finansiella stöd för integrationsåtgärder har varit mycket viktigt även för Finland.

För att främja samarbetet på EU-nivå uppgraderade Europeiska kommissionen hösten 2016 det tidigare nätverket med nationella kontaktpunkter för integration till ett europeiskt integrationsnätverk med en starkare samordningsroll och ett mandat för ömsesidigt lärande.

Kommissionen kommer att stödja utbyten mellan medlemsstaterna inom nätverket via målinriktade lärandeaktiviteter såsom studiebesök, kollegiala granskningar, ömsesidigt bistånd och seminarier för ömsesidigt lärande om särskilda aspekter av integrationen. Nätverket har för avsikt att främja ett samarbete med nationella, lokala och regionala myndigheter, civilsamhällets organisationer och andra nätverk på EU-nivå mellan medlemsstater på närliggande politiska områden (sysselsättning, utbildning, jämställdhet, etc.).

Läs mer:

European Website on Integration (ec.europa.eu)