Integration i Norge

I Norge är deltagandet i integrationsprogrammet en rättighet och samtidigt en förutsättning för flyktingar, och det gäller alla nya invandrare som är 18–55 år gamla. Huvudelementen för programmet är studier i norska och norskt samhälle samt vägledning till arbetslivet eller ansökning till ny utbildning.

Deltagandet berättigar till stöd, som är skattepliktig inkomst. Stödet upphör om personen inte deltar i programmet eller flyttar till en annan kommun. Integrationsprogrammet pågår vanligen i två år, men av särskilda skäl kan denna period förlängas till tre år. När en person deltar i programmet uppgörs en personlig integrationsplan för denne.

I Norge är det kommunerna som ansvarar för bosättningen och integreringen av personer som har fått uppehållstillstånd. Kommunerna ansvarar också för integrationsprogram. Integrations- och diversitetsverket (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi) har huvudansvaret för placeringen av personer över 18 år i kommunerna. UDI ansvarar för placeringen av 15–18-åringar och Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ansvarar för personer som är under 15 år gamla.

En nationell kommitté, som inrättats av IMDi, fastställer behovet av placering av flyktingar för följande år och utplacerar dem som fått uppehållstillstånd i landskapen. Utplaceringen utgår från landskapets invånarantal, service, bostadsmarknad och tidigare erfarenhet av integration. Kommunerna tar på frivillig basis emot personer som fått uppehållstillstånd. Egentliga sanktioner tillämpas inte. En person ska dock söka en bostad själv om denne vägrar att ta emot den anvisade kommunplatsen.

Läs mer:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi (imdi.no)
Utlendingsdirektoratet (UDI) (udi.no)
Integration (regjeringen.no)