Integrationsfrämjande åtgärder

I kapitlet Integrationsfrämjande åtgärder presenteras de tjänster och verksamheter som enligt lagen om främjande av integration ska erbjudas personer som flyttar till Finland permanent. Huvudansvaret för integrationsåtgärderna enligt lagen om främjande av integration ligger hos arbets- och näringsbyråerna.

Medborgarorganisationerna, inklusive invandrarorganisationerna, har emellertid en viktig roll som kompletterare av de tjänster myndigheterna tillhandahåller samt som samarbetspartner i planeringen och genomförandet av tjänster som stöder integrationen.

I det inledande skedet av invandringen satsar man på att alla invandrare ska erbjudas basinformation om det finländska samhället och möjligheter att få stöd för integrationen. Myndigheternas uppgift är att ge råd om tjänster inom sitt ansvarsområde och vid behov styra invandrarna vidare till andra myndigheters tjänster samt till individuell inledande kartläggning enligt lagen om främjande av integration.

Vägledning och rådgivning för invandrare samt informering om tjänsterna förutsätter smidiga och även nya arbetsformer samt effektivt samarbete mellan myndigheterna. Tillgänglig basservice, kunnig personal och identifiering av invandrarnas servicebehov är förutsättningar för ett lyckat integrationsarbete. Det är viktigt att tjänsterna riktas till alla invandrare i stället för att till exempel rikta dem  enbart till vissa grupper (t.ex. flyktingar eller återinvandrare).