Integrationsplan för minderåriga

Kommunen utarbetar tillsammans med en minderårig invandrare en integrationsplan om det på grund av den minderårigas individuella omständigheter finns behov av en sådan. Detta kan till exempel göras i samband med familjens integrationsplan, och delen Barnets uppgifter i blanketten för familjens integrationsplan kan användas för detta ändamål.

När man planerar barnets integration ska särskild uppmärksamhet fästas vid barnets bästa och vid barnets utveckling. Då behovet av planen bedöms och då planen utarbetas ska man reda ut och beakta den minderårigas önskemål och åsikter. Barnets eller den unga personens vårdnadshavare eller företrädare för den minderårigas talan enligt vad som föreskrivs närmare i förvaltningslagen.

Barnets eller den unga personens integrationsplan ska utarbetas som branschövergripande samarbete och anpassas till övriga planer som stöder barnets utveckling, utbildning och välfärd (till exempel plan för småbarnsfostran, personlig studieplan eller barnskyddsplan).

Läs mer:

Blankett för familjens integrationsplansplan (ifyllbar)