Integrationsplanens bindande verkan

Myndigheternas förpliktelser

De myndigheter som ansvarar för utarbetandet av integrationsplanen ska informera invandraren om vilka rättigheter och skyldigheter planen och åtgärderna i den föranleder. Informationen ska ges skriftligen och på invandrarens begäran även muntligen. Myndigheten ska säkerställa att invandraren förstår innehållet i informationen.

Den myndighet som har utarbetat integrationsplanen ska aktivt tillhandahålla åtgärderna och tjänsterna som ingår i integrationsplanen i enlighet med de beviljade anslagen.

Kommunen och/eller arbets- och näringsbyrån ansvarar för utarbetandet av planen.

Om invandraren utan giltig orsak vägrar delta i arbetet med en integrationsplan, översynen av planen eller i en specifik överenskommen åtgärd i integrationsplanen, kan hans eller hennes rätt till arbetslöshetsförmån begränsas enligt vad som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller utkomststödet sänkas enligt vad som föreskrivs i lagen om utkomststöd.

Invandrarens förpliktelser

Invandraren ska följa sin integrationsplan. Invandraren ska söka sig till och regelbundet delta i den undervisning i finska eller svenska som ingår i integrationsplanen och i andra åtgärder och tjänster som överenskommits i planen.

Om invandraren utan giltig orsak vägrar delta i arbetet med en integrationsplan, översynen av planen eller i en specifik överenskommen åtgärd i integrationsplanen, kan hans eller hennes rätt till arbetslöshetsförmån begränsas enligt vad som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller utkomststödet sänkas enligt vad som föreskrivs i lagen om utkomststöd.