Integrationsplaner för minderåriga

Enligt lagen om främjande av integration utarbetas alltid en integrationsplan för minderåriga som anländer utan vårdnadshavare och som fått uppehållstillstånd (15 §).

För andra minderåriga invandrare utarbetas en integrationsplan om det anses vara nödvändigt. Det är alltid kommunen som ansvarar för utarbetandet av integrationsplanen för en minderårig. Arbets- och näringsbyrån kan vid behov konsulteras om sysselsättning är ett mål för en ung person inom den närmaste framtiden.

När behovet av en integrationsplan för en minderårig invandrare bedöms beaktas individuella omständigheter, den minderårigas önskemål samt personens intressen och utvecklingsnivå enligt barnskyddslagen. Integrationsplanen utarbetas tillsammans med barnet eller den unga personen och dennas vårdnadshavare eller företrädare.

Integrationsplanen för en minderårig samordnas med integrationsplanen för familjen och andra relevanta planer som utarbetas för den minderåriga. Integrationsplanen ska utarbetas som ett branschövergripande samarbete med de lokala myndigheterna. Centrala aktörer är representanter för undervisnings-, ungdoms- samt social- och hälsosektorn. I regel styrs barn och ungdomar till de normala tjänsterna. Tjänsterna anpassas så att de i tillräcklig utsträckning stöder invandrarbarns och -ungdomars hälsa och åldersenliga utveckling.

Vid sidan av barn och unga som anländer utan vårdnadshavare har i synnerhet personer som flyttat till Finland i högstadieåldern, personer med ringa utbildningsbakgrund samt barn och unga i vars familjer det förekommer problem som hotar deras välfärd nytta av en integrationsplan som utarbetas i ett branschövergripande samarbete.

Integrationsplanen för en minderårig kan innehålla bland annat

  • grundläggande studier
  • yrkesstudier eller studier som leder till högskoleutbildning
  • kompletterande utbildning eller vidareutbildning
  • undervisning i det egna modersmålet
  • barnskyddsåtgärder eller efterföljande vård
  • övriga social- och hälsotjänster (inkl. mentalvårdstjänster)
  • vägledning till hobbyer och fritidsaktiviteter
  • stärkande av den sociala delaktigheten och delaktigheten i samhället.

Läs mer:

Barnskyddslag

Förvaltningslag

Integrationsplaner för familjer

God praxis

Integrationsplan för invandrarbarn (på finska)