Invandringen ökar och blir mångsidigare

Inflyttningen från utlandet till Finland har ökat avsevärt under 2000-talet, och den utländska befolkning som är bosatt i Finland har nästan fördubblats. År 2015 bodde cirka 230 000 utländska medborgare i Finland, vilket betyder att de i slutet av året utgjorde 4,2 procent av hela befolkningen.

Antalet utländska medborgare i Finland 1990–2015 (Källa: Statistikcentralen, Befolkning)

Även orsakerna till invandringen har blivit mångsidigare jämfört med på 1990-talet, när invandringen huvudsakligen grundade sig på humanitära skäl. Numera blir det allt vanligare att människor flyttar till Finland på grund av familjeband, arbete eller studier.

En ökad invandring förutsätter att invandrarbefolkningens behov beaktas vid ordnandet av all offentlig service. Dessutom behövs särskilda integrationsfrämjande åtgärder och tjänster.
Till följd av den ökade invandringen blir kulturell mångfald, flerspråkighet och många olika värderingar och seder i allt högre grad en del av det finländska samhället. Integration är en fortlöpande, dubbelriktad process, som förutsätter engagemang från såväl invandrarna själva som det mottagande samhället.

Beviljade uppehållstillstånd och registrering av EU-medborgares uppehållsrätt 2015 (Källa: Migrationsverket)

År 2015 beviljade migrationsverket 20 709 personer första uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd beviljades 1 628 personer, varav 1 112 beviljades asyl, dvs. flyktingstatus. Dessutom beviljades 251 asylsökande uppehållstillstånd på andra grunder, såsom individuella mänskliga orsaker eller familjeband. Antalet kvotflyktingar som togs emot under året var 1 034.

Läs mer:

Statistikcentralen: Befolkningsstatisktik (stat.fi)

Inrikesministeriet: maahanmuuton vuosikatsaus 2012 (på finska) (migri.fi)