Komma igång med integrationen

Flyktingadministrationen är organiserad på olika sätt i olika kommuner. Mest påverkas den av kommunens storlek och antalet flyktingar i kommunen. I programmet för integrationsfrämjande fastställs vilken organisation som ansvarar för vad.

Kommunen är allmänt ansvarig och samordningsansvarig för utvecklingen, planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå.

Kommunerna kan bedriva regionalt samarbete med grannkommuner i integrationsfrämjandet, vilket många kommuner gör. Integrationsfrämjande är sektorsövergripande samarbete där samarbetspartnerna utöver kommunen utgörs av arbets- och näringsbyrån, polisen samt organisationer och sammanslutningar på orten.

Kommunen uppgigter i enlighet med integrationslagen (lag om främjande av integration 30 §)

  • Ansvara för och samordna utvecklingen, planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå.
  • Se till att de kommunala tjänsterna även lämpar sig för invandrare. 
  • Se till att de åtgärder och tjänster för invandrare som avses i denna lag ordnas så att de till innehåll och omfattning är sådana som behovet i kommunen förutsätter.
  • Se till att den egna personalens kompetens i fråga om integration utvecklas.

Kommunen bör utveckla kompetensen i integrationsfrågor hos sin personal

Personer som omfattas av internationellt skydd kan enligt överenskommelse mellan NTM-centralen och kommunen som kvotflyktingar flytta till kommunen direkt från utlandet eller förläggningen. En person som fått uppehållstillstånd kan också flytta från förläggningen till en kommun på eget initiativ.

Kvotflyktingar flyttar alltid till kommunen enligt överenskommelse och behöver mycket stöd och vägledning i initialfasen. De som flyttar till kommunen på eget initiativ har alltid åtminstone någon slags bostad och erfarenhet av att leva i Finland. De hänvisas vidare i servicesystemet fas för fas och enligt behov.

Etableringen i ett nytt land är en stor förändring för en människa, och det går sällan helt utan friktion. Därför är det bra att yrkesmänniskor som möter flyktingar och andra invandrare är insatta i de olika faserna av migrationsprocessen.

Integrationsfrämjande kräver samarbete

Kommunerna måste se till att deras personal har kompetens i integrationsfrågor. Kommunerna kan samarbeta regionalt med grannkommuner, vilket många gör, i synnerhet i utbildningsfrågor.

Enligt lagen ska integrationen utvecklas som sektorsövergripande samarbete, där samarbetspartner utöver kommunen är arbets- och näringsbyrån, polisen samt organisationer och sammanslutningar på orten.

Aktörer som arbetar med integrationsfrämjande och mottagande:

Aktörer som arbetar med integrationsfrämjande och mottagande: migrationsverket, magistraten, kommunen, FPA, NTM-centralen, arbest- och näringstjänster, läroanstalter, aktörer inom arbetslivet och tredje sektorn.

Mer information:

Asylsökande
Ensamkommande mindreåriga
Kvotflyktingar
Akuta fall