Kommunala bastjänster

Största delen av de kommunala tjänsterna som erbjuds personer som ska integreras ingår i de normala tjänsterna, d.v.s. bastjänster som erbjuds alla kommuninvånare. Sådana är t.ex. tjänster inom dagvård och småbarnsfostran, utbildning samt social- och hälsovård. Invandraren behöver tillräcklig vägledning och rådgivning för att förstå hur det finländska servicesystemet fungerar och hitta de tjänster han eller hon behöver.

I många kommuner har de inledande tjänsterna för flyktingar och ofta också för ingermanländare ordnats som specialtjänster och namnen på enheterna varierar från invandrartjänster till invandrarenheter eller -byråer eller så talar man om tjänster inom integrationsfrämjande socialarbete.

I en mindre kommun kan det vara fråga om en arbetsinsats som görs av en eller flera anställda som har specialiserat sig inom inledande tjänster. Ofta är invandrarna klienter inom specialtjänsterna under integrationstiden, d.v.s. cirka tre år, och återinvandrarna cirka ett halvt år.

Målet med en centraliserad invandrarservice är att samordna mottagningsarrangemangen för flyktingar och återinvandrare samt samarbetet mellan olika aktörer (exempelvis daghem, skolor, hälsotjänster, integrationsutbildning). En centraliserad inledande service ger möjlighet till effektivare vägledning, rådgivning och socialarbete och vid vissa enheter finns det också anställda som är specialiserade på psykosocialt arbete.

Ofta arbetar personalen inom kommunens invandrartjänster också i ett bredare sammanhang som samordnare av invandrararbetet. Deras uppgift är att konsultera och informera sina klienter om invandrarfrågor på ett bredare plan. Ofta har sammankallandet till arbetet med integrationsprogrammet och kommunens utarbetande av den inledande kartläggningen koncentrerats till dessa enheter.