Kostnader som uppkommer av särskilda skäl

Övriga kostnader som orsakas kommunen av särskilda skäl är ofta oberäkneliga och betydande och uppkommer till följd av social- och hälsovårdsbehov. Kommunen ska separat komma överens om ersättningen med NTM-centralen. Ersättning för kostnaderna betalas under högst tio år.

Sedvanliga åtgärder inom social- och hälsovården samt förebyggande barnskyddsarbete enligt barnskyddslagen ingår i regel i den verksamhet som täcks av kalkylmässiga ersättningar.

Enligt lagen om främjande av integration (49 §) kan exempelvis följande kostnader ersättas

  • Kostnader som orsakas av andra än kortvariga stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård enligt barnskyddslagen (36 §) (t.ex. familjearbete, stödpersons- eller stödfamiljsverksamhet, rehabilitering och familjeläger).
  • Kostnader inom barnskyddets eftervård, om de är betydande.
  • Kostnader vid omhändertagande, såsom kostnader som uppstår när barnet besöker någon som har rätt att ha barnet hos sig, kostnader i samband med umgängesrätt (resor, övernattning), kostnader för upprätthållande av kontakter.
  • Kostnader för placering i första- och skyddshem.
  • Kostnader för specialdagvård till den del de överstiger kostnaderna för basdagvården.
  • Betydande vårdkostnader för ett handikappat eller sjukt barn som en person som åtnjuter internationellt skydd har fött i Finland.
  • Kostnader för kortvarig men dyr sjukhusvård (t.ex. operation och därmed förknippad eftervård).
  • Direkta kostnader för reservering av bostäder för personer som får internationellt skydd, t.ex. hyror eller elräkningar eller direkta kostnader för möblering av bostaden, då reservering av bostaden innan personen/familjen anländer till Finland eller flyttar till kommunen inte har kunnat undvikas.
  • Kostnader orsakade av specialåtgärder inom äldreomsorgen.