Kotomittari eli kunnan kotoutumisen edistämisen mittari

Työkalu kunnille kotoutumisen edistämisen itsearviointiin

Tämän kunnille tarkoitetun itsearviointimenetelmän avulla voidaan arvioida yksittäisen kunnan kotoutumisen edistämistä seuraavien muuttujien kautta:

  1. Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut kunnassa
  2. Kunnan peruspalveluiden soveltuminen maahanmuuttajille
  3. Kotoutumisen strateginen kehittäminen kunnassa
  4. Kotoutumista edistävän toiminnan koordinointi ja siihen liittyvä yhteistyö
  5. Etniset suhteet, osallisuus sekä kielen ja kulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen
  6. Työnantajapolitiikka, kunnan henkilöstö ja osaamisen kehittäminen

Miten kotouttamislain toteuttaminen on lähtenyt liikkeelle sinun kuntasi alueella? Onko laki tullut tutuksi päätöksentekijöille, johtotasolle ja työntekijöille?

Kunnan kotoutumisen edistämisen mittari on seurannan ja arvioinnin työkalu. Sen avulla kunnan päättäjät ja työntekijät voivat pohtia esimerkiksi kunnan kotouttamisohjelman sisältöjä ja laadullista toteutumista. Mittari muuntautuu myös palautteen antamisen välineeksi. Silloin kunnassa asuvat vieraskieliset asukkaat arvioivat samoja teemoja kohderyhmän näkökulmasta. Mittaria voivat käyttää myös yhteistyötä tekevät muut viranomaistahot ja kolmas sektori, jotka näkevät oman työnsä kautta mahdollisia kehittämistarpeita alueensa kotoutumista edistävissä palveluissa.

Miten käytät kotomittaria?

Valitse alussa valikosta edustamasi kunta. Voit tehdä arviointia käymällä läpi mittariston kaikki kuusi eri osa-aluetta, tai tehdä kyselyn osissa ja palata myöhemmin jatkamaan kyselyä.

Valitse jokaisesta kysymyksesta ne väittämät, jotka toteutuvat kunnassasi. Voit valita väittämistä useamman. Jos yksikään väittämistä ei toteudu, valitse viimeinen vaihtoehto "Mikään edellä mainituista kohdista ei toteudu kunnassa."

Kerralla koko kyselyyn vastaaminen vie noin  15 minuuttia. Kyselyn jatkaminen edellyttää, että käytät kyselyn tekemiseen samaa konetta ja sallit evästeiden käytön koneellasi.

Tulokset ovat suuntaa-antavia. Ne piirtävät kunnan kotoutumisen edistämisen profiilin kunnan päättäjien, johdon ja työntekijöiden, sekä asukkaiden ja yhteistyökumppanien vastausten perusteella. Huomaa, että tuloksena saat saman kunnan vastaajien keskiarvon silloin, kun kunnastasi on käynyt useampi vastaaja täyttämässä kyselyn.

Mittarin antamien tulosten tarkoituksena on herättää keskustelua kotoutumisen edistämisen kehittämisen tarpeista. Tulokset valaisevat kotouttamisen toimenpiteiden tilannetta niin kunnan kuin muidenkin toimijoiden kannalta.

Kunnan kotoutumisen edistämisen tasot

0-taso: Ei näkemystä maahanmuuttajista kuntalaisina – Organisaatiossa ei tiedosteta eikä tunnisteta maahanmuuttajia kuntalaisina. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ei ole huomioitu eikä järjestetty palveluissa.

1-taso: Reagointi muutospaineisiin – Maahanmuuttajien huomioiminen kuntalaisina ja palvelujen käyttäjinä tapahtuu vain lain velvoittamana ja joillekin ryhmille. Toiminta on organisaatiolähtöistä. Kotoutumisen edistämisen tarpeet nähdään yleensä ongelmien kautta.

2-taso: Satunnainen maahanmuuttajien huomioiminen kuntalaisina ja palvelujen käyttäjinä – Maahanmuuttajat kuntalaisina ja palvelujen käyttäjinä huomioidaan satunnaisesti. Kunnassa jotkut työntekijät tiedostavat peruspalveluiden merkityksen kotoutumisessa ja kotoutumista edistävän työssä olevia kehittämistarpeita.

3-taso: Kotoutumista edistävän toiminnan hyötyjen tunnustaminen – Kotoutumista edistävää työtä pidetään tärkeänä toiminnan tehostamiseksi tai lakien noudattamiseksi.  Pysyviä ratkaisuja tai toimintojen vakiinnuttamista ei olla vielä valmiita tekemään.

4-taso: Kotoutumista edistävän toiminnan kehittäminen - Kotoutumista edistävä toiminta on kehittymässä. Se on osittain koordinoitua, asiakaslähtöistä, poikkihallinnollista ja resursoitua.

5-taso: Monimuotoisuus kunnan palveluissa on normaalia ja vakiintunutta  – Kunnan palveluissa ei ole tarvetta eritellä asiakasryhmiä. Kotoutumisen edistäminen ja maahanmuuttajien huomioiminen palveluissa on normaalia ja se on turvattu kunnan kaikilla tasoilla vakiintuneesti. Kotoutumis-, yhdenvertaisuus- ja hallintolakien asiakaslähtöinen toteuttaminen palveluissa ovat arkea. Kunnassa kaikilla asukkailla on samanlaiset mahdollisuudet.

Kehitä kotomittaria - jätä palautetta kyselyn jälkeen

Kotouttamisen osaamiskeskus kerää palautetta kotomittarista. Voit jättää palautetta kyselystä vastaamisen jälkeen tai palata myöhemmin kotouttaminen.fi-sivustolle täyttämään palautelomakkeen.

Antamasi palaute on tärkeää - osallistut palautteellasi kotomittarin kehittämiseen. Tavoitteena on, että kotomittarista kehitetään entistä parempi ja hyödyllisempi työkalu kuntien käyttöön.

Kotomittari on alun perin kehitetty Etelä-Savon ammattiopiston hallinnoimassa Pointti-hankkeessa. Mittaria on jatkokehitetty yhteistyössä ALPO/ESR-tukirakenteen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen kanssa.