Lag om främjande av integration

Syftet med integrationslagen är att stödja och främja integration och invandrares möjligheter att aktivt delta i samhällsverksamheten i Finland.

Invandrare ska erbjudas åtgärder och tjänster som främjar och stöder integrationen, såsom undervisning i finska eller svenska samt information om samhället, dess kultur och sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter i synnerhet i inledningsfasen av deras vistelse i Finland.

Målet är att genom de åtgärder och tjänster som stadgas i lagen främja invandrarnas möjligheter att uppnå en jämlik ställning i samhället i förhållande till den övriga befolkningen både vad gäller rättigheter och skyldigheter.

Syftet med integrationslagen är dessutom att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. Målet är att genom de åtgärder som stadgas i lagen stödja invandrarnas delaktighet och påverkningsmöjligheter samt en dubbelriktad integration.

Integrationslagen tillämpas på den som har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland, på den vars uppehållsrätt har registrerats eller för vilken har beviljats ett uppehållskort i enlighet med utlänningslagen. Lagens tillämpningsområde omfattar även EU-medborgare och medborgare i de nordiska länderna samt deras familjemedlemmar. Lagen tillämpas dock inte på personer med finskt medborgarskap.

Uppehållstillståndets status har heller ingen betydelse för lagens tillämpningsområde, eftersom även personer som tillfälligt flyttar till landet, såsom studerande och personer som har fått tillfälligt uppehållstillstånd för att arbeta, har möjlighet att få de åtgärder och tjänster som nämns i lagen.

Läs mer:

Lag om främjande av integration (finlex.fi)

Statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration (finlex.fi)

Statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration (finlex.fi)

Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare (finlex.fi)

Mot dagens lag om främjande av integration

Lagen om främjande av integration styr integrationen