Lokalförvaltningen

Kommunerna är allmänt ansvariga och samordningsansvariga för utvecklingen av invandrarnas integration samt för planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå. Kommunerna svarar inom sina områden för utarbetandet, genomförandet och utvecklingen av integrationsprogrammet samt för uppföljningen av genomförandet av programmet och dess effekter.

Arbets- och näringsbyråerna har det huvudsakliga ansvaret för integrationen av de invandrare som har anmält sig som arbetssökande. Arbets- och näringsbyråerna svarar tillsammans med NTM-centralerna för ordnandet av integrationsfrämjande och integrationsstödjande arbetskraftsservice, läs- och skrivundervisning samt grundläggande utbildning för de invandrare som har registrerat sig som arbetssökande.

Polisen övervakar att utlänningslagen följs. Polisen verkställer också utvisnings- och avvisningsbeslut.

Ytterligare information:

Kulturell mångfald och invandring (kommunforbundet.fi)

Integrationstjänster för invandrare (te-tjanster.fi)

Utlänningsärenden (poliisi.fi)