Minderåriga utan vårdnadshavare bosatta i landet

Kommunen kan ersättas för kostnader som orsakas av placeringen av en minderårig utan vårdnadshavare i ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård och stödtjänster för boende som kan jämställas med barnskyddstjänster.

Dessutom kan stödtjänster som i barnskyddslagen jämställs med eftervård ersättas i de fall när ett barn eller en ungdom, som bor i landet utan vårdnadshavare och som åtnjuter internationellt skydd, efter att ha beviljats uppehållstillstånd eller blivit myndig flyttar från ett grupphem, ett familjegrupphem eller någon annan boendeenhet till en annan enhet för stödboende eller annars väljer att bo självständigt inom sin hemkommun. Bland de åtgärder som kan jämställas med eftervård och åtgärder som främjar den ungas självständighet kan kommunen få ersättning för till exempel stödfamilj- och stödpersonsverksamhet.

Ersättningarna kan betalas tills den unga personen som anlänt till landet utan vårdnadshavare fyller 21 år. Ersättning betalas dock inte automatiskt tills personen fyller 21 år, utan på basis av det faktiska och konstaterade behovet av stödåtgärder.