Mottagande har en nyckelposition i mottagandet av flyktingar

Kommunerna har en nyckelposition i mottagandet och integrationen av flyktingar: kommunens serviceutbud och attitydmiljö avgör möjligheterna och utmaningarna för förflyttning till kommunen och integration.

Att ta emot flyktingar förutsätter ordnande av integrationstjänster, ökad kompetens och en ekonomisk satsning av kommunen. Genom att ta emot personer som får internationellt skydd gör kommunen sitt för att stöda förverkligandet av de mänskliga rättigheterna samt ett mångfaldigt och öppet samhälle.

Kommunen ska främja integrationen på lokalnivå

Lagen om främjande av integration fastställer utvecklingen, planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå som kommunens uppgift. Kommunen ska också se till att de tjänster den erbjuder även lämpar sig för kommuninvånare med invandrarbakgrund, till exempel flyktingar.

Fungerande mottagande och integration förutsätter ett nära samarbete mellan kommunen och olika aktörer, till exempel flyktingförläggningen, NTM-centralen, tredje sektorn och aktörer inom näringslivet.

För att en ny kommuninvånare ska integreras förutsätts en öppen atmosfär och goda etniska förhållanden. Därför är det viktigt att stöda möten mellan invandrarna och kommunens övriga invånare samt att påverka attityder för att främja öppenhet i kommunen och i synnerhet beakta till exempel olika bostadsområden, skolor och myndigheter.

Nykomlingar blir permanenta invånare i kommunen

Invandrares permanenta bosättning i en kommun stöds av

  • högklassiga integrationstjänster,
  • möjligheter till studier eller att komma in i arbetslivet, samt
  • en upplevelse av att verkligen vara en del av samhället i kommunen.

Det lönar sig för kommunerna att ta i bruk verksamhetsmodeller som fungerat i andra kommuner och som stöder en permanent bosättning i kommunen.

Invandrarens permanenta bosättning i en kommun stöds av en attityd enligt vilken alla som anländer i kommunen ses som kommuninvånare: för att fortsätta sitt liv behöver personer som får internationellt skydd en trygg miljö och ett inkluderande samhälle, precis som alla som bor i Finland.

Mer information:

Kommunens program för integrationsfrämjande
Lag om främjande av integration (finlex.fi)

Internationalisering i kommuner (youtube.com)