Statens program för integrationsfrämjande 

I lagen om främjande av integration föreskrivs om riktlinjer för det nationella integrationsarbetet (34 §). Enligt lagen utarbetar statsrådet ett statligt program för integrationsfrämjande för fyra år i sänder. I programmet anges målen för det nationella utvecklandet av integrationen. Statsrådet fattade beslut om det första statliga programmet för integrationsfrämjande i juni 2012.

Programmet för integrationsfrämjande bereds av arbets- och näringsministeriet (ANM). De ministerier som är centrala med avseende på integrationen sätter upp egna mål och åtgärder för utvecklingen av integrationen som en del av planeringen av verksamheten och ekonomin.

Statens program för integrationsfrämjande finansieras inom ramen för statsbudgeten.

Den 8 september 2016 godkände regeringen Statens program för integrationsfrämjande för 2016–2019. I programmet sätts fokus på följande fyra målområden som baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering:

  1. Styrkorna hos invandrarnas egen kultur tas med för att stärka Finlands innovationsförmåga
  2. Främjandet av integrationen effektiviseras över förvaltningsområdesgränserna
  3. Samarbetet mellan staten och kommunerna kring mottagandet av personer som får internationellt skydd främjas
  4. En öppen diskussion om invandringspolitiken uppmuntras, rasism tillåts inte.

Målområdena innehåller sammanlagt nästan 70 åtgärder. I varje målområde ingår även åtgärder som ska vidtas för att svara på den integrationsutmaning som uppkommit i och med det ökade antalet asylsökande. Åtgärderna genomförs inom ramen för statsbudgeten, anslagsramen för statsfinanserna och utgiftsgränsen för den kommunala ekonomin.

Arbets- och näringsministeriets uppgifter

ANM ansvarar för beredningen av integrationsärenden i Finland. Ansvarig minister för integrationsärenden är arbetsminister Tuula Haatainen.

Enligt lagen om främjande av integration ansvarar ANM för

  • den allmänna utvecklingen, planeringen och styrningen av integrationspolitiken
  • den nationella utvärderingen och uppföljningen av integrationspolitiken och främjandet av goda etniska relationer.

ANM vägleder NTM-centralerna i uppgifter med anknytning till främjande av integration och goda etniska relationer.

Samarbetsorgan mellan ministerierna

För att främja samarbetet kring och informationen om integrationsfrämjande mellan ministerierna samt samordna åtgärderna bistås ANM av ett samarbetsorgan som består av representanter för de ministerier som är centrala med avseende på integrationsfrämjandet.

Gruppen har som mål att öka integrationens genomslagskraft genom att samordna och effektivisera den nationella integrationsplaneringen, åtgärderna och handledningen vad gäller de ministerier som är centrala med avseende på integrationen.

Gruppen har bland annat till uppgift att

  • behandla integrationspolitiska riktlinjer som kräver gemensam behandling och gäller olika förvaltningsområden
  • samla in, bedöma och analysera information om integration och verkställande av integrationspolitik för att främja invandrarnas integration och effektivisera integrationspolitikens genomslagskraft.
  • fungera som styrgrupp för beredningen och uppföljningen av statens program för integrationsfrämjande.

Medlemmarna i samarbetsorganet är höga tjänstemän från olika ministerier. I samarbetsorganet finns representanter från undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, finansministeriets kommunavdelning och miljöministeriet. Ordförande för gruppen är överdirektören för ANM:s avdelning för sysselsättning och företagande.

Läs mer:

Statens program för integrationsfrämjande för åren 2016–2019 och Statsrådets principbeslut om statens program för integrationsfrämjande (julkaisut.valtioneuvosto.fi)