NTM-centralens uppgifter

Enligt lagen om främjande av integration svarar närings-, trafik- och miljöcentralen för följande uppgifter i anslutning till främjandet av invandrares integration och av goda etniska relationer inom sitt verksamhetsområde (37 §):

  • Den regionala utvecklingen av integrationsfrämjandet, samarbetet, samordningen och uppföljningen.
  • Stödet till kommunerna och rådgivningen.
  • Styrningen, rådgivningen och stödet till arbets- och näringsbyråerna och utvecklingen av deras kompetens.
  • Planeringen, upphandlingen och tillsynen i fråga om integrationsutbildning som erbjuds i form av arbetskraftsutbildning.
  • Utarbetande av en regional strategi för och verkställande av anvisandet av flyktingar till en kommun (lag om främjande av integration 2 §, 2 och 3 mom.).
  • Avtal om inrättandet av familjegrupphem och andra bostadsenheter för barn och unga personer som bor i landet utan vårdnadshavare och tillsynen över deras verksamhet.
  • Främjandet av goda etniska relationer och en dialog mellan olika kulturer.
  • Andra uppgifter som bestäms särskilt för den i lagen om främjande av integration.

NTM-centralen stöder uppgörandet av programmen för integrationsfrämjande i kommunerna inom sitt verksamhetsområde och följer genomförandet av programmen. NTM-centralen lämnar årligen uppgifter till arbets- och näringsministeriet (ANM) om programmen för integrationsfrämjande inom sitt område och genomförandet av dem. NTM-centralen har också lagstadgade uppgifter som hänför sig till samarbetet med RFV.

Läs mer:

Lag om främjande av integration (finlex.fi)

Närings-, trafik- och miljöcentralen (ely-keskus.fi)