Ordnande av långvarig social- och hälsovård

Om kommunen för en person som omfattas av ersättningarna har ordnat sådan långvarig social- och hälsovård som krävs på grund av sjukdom eller skada eller om detta medför betydande kostnader för kommunen, kan kommunen ersättas för kostnaderna.

Dessutom krävs det att personen har varit i behov av omsorg eller vård när han eller hon anlände till Finland. Ersättning för kostnaderna betalas under högst tio år.

Av kostnaderna för långvarig social- och hälsovård till följd av skada eller sjukdom kan ersättas bland annat följande

  • Kostnader för tjänster och stödåtgärder som avses i lagen om utvecklingsstörda (519/1977) och handikappservicelagen (380/1987, bilaga), såsom personlig assistans, hemservice, färdtjänst, serviceboende, rehabiliteringsverksamhet, hjälpmedelsservice, ­ändringsarbeten i bostaden samt verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade och arbetsverksamhet för handikappade.
  • Åtgärder på grund av psykiska och traumabetingade sjukdomar, såsom psykiatrisk vård, psykoterapi, institutions- och familjevård, rehabilitering.
  • Långvariga och betydande kostnader till följd av cancer, hjärtsjukdomar och neurologiska sjukdomar eller annan allvarlig sjukdom, till exempel specialiserad sjukvård som tillhandahålls av ett universitetssjukhus (vård på avdelning, öppen vård), hemsjukvård och hemservice, rehabilitering.
  • Kostnader till följd av amputation, inbegripet nyanskaffning och vård av proteser.
  • Åtgärder till följd av sjukdomar i stöd- och rörelseorgan samt övrig vård.