Österbotten och Mellersta Österbotten

I slutet av 2019 bodde i landskapet Österbotten 12 665 personer som hade ett främmande språk som modersmål, vilket var 7,0 % av hela befolkningen i regionen. De vanligaste främmande språken i Österbotten är:
 
 • vietnamesiska (1 321)
 • arabiska (1 247)
 • ryska (971) 
 • bosniska (704) 
 • engelska (556)
 • somali (531)
 • estniska (524)
 • ukrainiska (519)
 • annat språk (492) Till annat språk räknas språkgrupper med mindre än 40 personer samt icke-officiella språk.
 • persiska/farsi (491)
 • albanska (439)
 • bulgariska (426). 
 

Den stora mångfalden inom invandrarbefolkningen i Österbotten förklaras av möjligheterna till högskoleutbildning i regionen, de stora internationella företagen i regionen samt flyktingmottagning. 

I slutet av 2019 bodde i Mellersta Österbotten 2 038 personer som hade ett främmande språk som modersmål, vilket var 3,0 % av hela befolkningen i regionen. Största delen av de personer som har ett främmande språk som modersmål i Mellersta Österbotten bor i Karleby. De vanligaste främmande språken i Mellersta Österbotten är 
 
 • ryska (269) 
 • annat språk (233) Till annat språk räknas språkgrupper med mindre än 40 personer samt icke-officiella språk.
 • estniska (182) 
 • arabiska (133)
 • vietnamesiska (124)
 • thai (121)
 • kinesiska (118)
 • engelska (112)
 • ukrainska (91)
 • persiska/farsi (56)
 
 

Mottagande av flyktingar

 
De österbottniska kommunerna är aktiva både med att ta emot kvotflyktingar och med att erbjuda kommunplatser för flyktingar. I regionen finns förläggningar i Kristinestad, Jakobstad, Vasa och Vörå. I Vörå finns en hybridenhet för minderåriga ensamkommande barn och ungdomar. Hybridenheten har en kombinerad grupphems- och familjegrupphemsverksamhet. Karleby tar emot kvotflyktingar i Mellersta Österbotten.
 

Utbildning

 
I Österbotten integreras en del invandrare på finska och en del på svenska. Arbetskraftspolitisk integrationsutbildning erbjuds på båda språken beroende på den lokala efterfrågan. Inom det fria bildningsarbetet i regionen finns också ett heltäckande utbud av språkundervisning i finska eller svenska i form av heltidsstudier. 
 
I och med reformen av den grundläggande utbildningen för vuxna och läs- och skrivundervisningen har det skapats fler utbildningsmöjligheter för invandrare inom det fria bildningsarbetet.  
 
Grundläggande utbildning för vuxna ordnas på finska i Karleby, Kristinestad, Jakobstad och Vasa. Grundläggande utbildning för vuxna ordnas på svenska i Närpes och Jakobstad och från och med hösten 2019 också i Vasa. Läs- och skrivundervisning ordnas på finska i Karleby, Kristinestad, Kälviä, Jakobstad och Vasa. Läs- och skrivundervisning ordnas på svenska i Kronoby, Jakobstad, Nykarleby och Vasa. (Uppgifterna kontrollerade den 7 juli 2020).
 

Integration i Österbotten och Mellersta Österbotten

 
I Vasa, Vörå, Korsholm och K5-området finns rådgivningstjänsten Welcome Office för invandrare. I Jakobstadsnejden finns infopunkten Integrationsporten, som är avsedd för alla invandrare
I Österbotten bedrivs tvärsektoriellt och sektorsövergripande samarbete för att främja integration. I integrationsarbetet och främjandet av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper deltar både den offentliga sektorn och tredje sektorn i tätt samarbete. Antalet invandrarföreningar inom området har börjat öka. Finlands Flyktinghjälps Organisationssmedja erbjuder invandrarföreningar stöd för att bedriva föreningsverksamhet i allmänhet och för att ansöka om finansiering.

I Vasaregionen finns den öppna informationskanalen och samarbetsnätverket Resursringen, som administreras av Vasa stad. Samarbetsnätverket samlas regelbundet med ca 2–3 månaders mellanrum.

I Jakobstadsregionen (inkl. Kronoby) gör man ett branschövergripande och omfattande nätverksarbete, inom vilket aktörerna träffar varandra i nätverksmöten 2-4 gånger per år.
Integrationsenheten fungerar som sammankallare och upprätthållare för nätverken samt svarar för att aktuell information förmedlas till nätverken.

 

Läs mer:

Integration på svenska