Österbotten och Mellersta Österbotten

I slutet av 2017 bodde i landskapet Österbotten 11 736 personer som hade ett främmande språk som modersmål, vilket var 6,5 % av hela befolkningen i regionen. De vanligaste främmande språken i Österbotten är:
 
arabiska (1 104) 
vietnamesiska (1 084) 
ryska (928) 
bosniska (694) 
estniska (576)
engelska (543)
somaliska (538)
persiska/farsi (488)
annat språk (479)  Till annat språk räknas språkgrupper med mindre än 40 personer samt icke-officiella språk.
albanska (433). 
 
Den stora mångfalden inom invandrarbefolkningen i Österbotten förklaras av möjligheterna till högskoleutbildning i regionen, de stora internationella företagen i regionen samt flyktingmottagning. 
 
I slutet av 2017 bodde i Mellersta Österbotten 1 985 personer som hade ett främmande språk som modersmål, vilket var 2,9 % av hela befolkningen i regionen. Största delen av de personer som har ett främmande språk som modersmål i Mellersta Österbotten bor i Karleby. De vanligaste främmande språken i Mellersta Österbotten är 
 
ryska (249) 
annat språk (233)  Till annat språk räknas språkgrupper med mindre än 40 personer samt icke-officiella språk.
estniska (192) 
vietnamesiska (134)
kinesiska (127)
arabiska (118)
engelska (118)
thai (109)
persiska/farsi (80)
ukrainska (76). 
 

Mottagande av flyktingar

 
De österbottniska kommunerna är aktiva både med att ta emot kvotflyktingar och med att erbjuda kommunplatser för flyktingar. I regionen finns förläggningar i Kristinestad, Jakobstad, Vasa och Vörå. Dessutom finns i Vörå ett grupphem för minderåriga ensamkommande asylsökande. När de har fått uppehållstillstånd flyttar de vanligtvis till familjegrupphem, som finns i Vörå och Jakobstad. Karleby tar emot kvotflyktingar i Mellersta Österbotten.
 

Utbildning

 
I Österbotten integreras en del invandrare på finska och en del på svenska. Arbetskraftspolitisk integrationsutbildning erbjuds på båda språken beroende på den lokala efterfrågan. Inom det fria bildningsarbetet i regionen finns också ett heltäckande utbud av språkundervisning i finska eller svenska i form av heltidsstudier. 
 
I och med reformen av den grundläggande utbildningen för vuxna och läs- och skrivundervisningen har det skapats fler utbildningsmöjligheter för invandrare inom det fria bildningsarbetet.  
 
Grundläggande utbildning för vuxna ordnas på finska i Karleby, Kristinestad, Jakobstad och Vasa. Grundläggande utbildning för vuxna ordnas på svenska i Närpes och Jakobstad. Läs- och skrivundervisning ordnas på finska i Karleby, Kälviä, Jakobstad och Vasa. Läs- och skrivundervisning ordnas på svenska i Kronoby, Jakobstad och Vasa. (Uppgifterna kontrollerade den 1 maj 2018).
 

Integration i Österbotten och Mellersta Österbotten

 
I Vasa, Vörå, Korsholm och K5-området finns rådgivningstjänsten Welcome Office för invandrare. I Jakobstadsnejden finns infopunkten Integrationsporten, som är avsedd för alla invandrare. Dessutom finns i Karleby en informations-, rådgivnings- och handledningstjänst med låg tröskel, som ingår i projektet Osana (ESF).
 
I Österbotten bedrivs tvärsektoriellt och sektorsövergripande samarbete för att främja integration. I integrationsarbetet och främjandet av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper deltar både den offentliga sektorn och tredje sektorn i tätt samarbete. Antalet invandrarföreningar i regionen ökar stadigt, och under den senaste tiden har deras verksamhet blivit aktivare och tjänsteutbudet vuxit. Finlands Flyktinghjälps Organisationssmedja erbjuder invandrarföreningar stöd för att bedriva föreningsverksamhet i allmänhet och för att ansöka om finansiering.

I Vasaregionen finns den öppna informationskanalen och samarbetsnätverket Resursringen, som administreras av Vasa stad. Samarbetsnätverket samlas regelbundet med ca 2–3 månaders mellanrum.

I Jakobstadsnejden (inkl. Kronoby) finns informationskanalen Megafon för aktörer som arbetar med integrationsfrämjande och mångkulturell verksamhet. Informationskanalen administreras av projektet En bra start i Österbotten (ESF), Jakobstads integrationsenhet.

 

Läs mer:

Integration på svenska