Övergång till tjänster efter den inledande kartläggningen

Under den inledande kartläggningen utreds preliminärt vilka åtgärder och tjänster invandraren behöver och hur invandraren ska vägledas efter kartläggningen.

På basis av den inledande kartläggningen bedöms också om invandraren behöver en integrationsplan.

Enlig lagen om främjande av integration (10 §) görs en integrationsplan för en invandrare som

  • är arbetslös och är registrerad som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
  • annat än tillfälligt får utkomststöd.

För detta ändamål utreds om invandraren behöver integrationsutbildning, frivilliga studier eller andra åtgärder som främjar integrationen.

Läs mer:

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Lag om främjande av integration 12§ 1 mom.