Övrig lagstiftning

Förvaltningslag

Syftet med förvaltningslagen är att genomföra och främja god förvaltning samt rättsskydd i förvaltningsärenden. Lagens syfte är också att främja kvalitet och gott resultat i fråga om den service förvaltningen tillhandahåller. Myndigheternas åtgärder skall vara opartiska och stå i rätt proportion till sitt syfte.

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om grunderna för god förvaltning samt förvaltningsförfarande som ska följas i förvaltningsärenden. Förvaltningslagen är en allmän lag och den följs om inget annat har fastställts i någon annan lag. Till den del integrationslagen inte innehåller speciallagstiftning, följs således förvaltningslagen även i förvaltningsförfaranden som gäller integration.

Medborgarskapslag

I medborgarlagen föreskrivs om förutsättningarna för att förvärva, behålla eller förlora finskt medborgarskap samt om förfarandet vid behandlingen av ett sådant ärende. På basis av medborgarskapslagen kan beviljande av medborgarskap användas för att stödja främjandet av invandrares integration samt deras samhörighet och delaktighet i samhället.

Integrationslagen gäller inte personer som har finskt medborgarskap.

Barnskyddslag

Syftet med barnskyddslagen är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.

I Finland definieras alla barnskyddsåtgärder i barnskyddslagen. Detta innebär att barnskyddsmyndighetens verksamhet och beslut alltid grundar sig på lagen. Barnskyddslagen gäller alla barn i Finland, oberoende av grunden för deras vistelse i landet.

I Finland är det kommunens uppgift att organisera barnskyddet. I kommunerna ansvarar socialarbetarna för barnskyddet.

Om barns rättigheter stadgas separat i Finlands grundlag och i Europeiska människorättskonventionen som har trätt i kraft i Finland, i synnerhet i konventionen om barns rättigheter. I dessa betonas beaktande av barnets bästa i all myndighetsverksamhet.

Barns rättigheter kan inte tryggas enbart med hjälp av barnskyddslagen, utan förverkligandet av rättigheterna är en uppgift som innefattar även övrig lagstiftning och andra myndigheter samt på ett bredare plan hela samhället.

I integrationslagen hänvisas till barnskyddslagstiftningen, i synnerhet vad gäller utredning av barnets bästa samt familjegrupphem och andra bostadsenheter (4 § och 28 §).

Språklag

Syftet med språklagen är att trygga den i grundlagen tillförsäkrade rätten för var och en att hos domstolar och andra myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska.

Målet är att vars och ens rätt till rättvis rättegång och god förvaltning garanteras oberoende av språket samt att individens språkliga rättigheter förverkligas utan att han eller hon särskilt behöver begära det.

Myndigheterna har rätt att ge bättre språklig service än vad denna lag förutsätter. Även invandrare har under vissa villkor rätt att få service på sitt eget modersmål eller på ett språk som ger honom eller henne möjlighet att förstå behandlingen av ett ärende på det sätt som krävs.

Bestämmelser om rätten att hos myndigheterna använda andra språk än finska, svenska och samiska finns i lagstiftningen om rättegång, förvaltningsförfarande och förvaltningsprocess, i lagstiftningen om utbildning, i hälsovårds- och socialvårdslagstiftningen samt i annan lagstiftning om olika förvaltningssektorer (9 §).

Har någon enligt lag rätt att använda sitt eget språk och är myndighetens språk eller handläggningsspråket ett annat, skall myndigheten ordna avgiftsfri tolkning. Myndigheten kan också själv sköta tolkningen. (18 §.)

Expeditioner eller andra handlingar som finska myndigheter utfärdar till utlandet eller till utlänningar eller för att användas utomlands kan ges på andra språk än finska och svenska, om inte något annat föreskrivs särskilt (22 §).

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Syftet med denna lag är att trygga försörjningen för och omsorgen om personer som söker internationellt skydd, får tillfälligt skydd eller är offer för människohandel med respekterande av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna. Samtidigt ska Europeiska unionens lagstiftning och de internationella fördrag som är förpliktande för Finland beaktas.

Lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på mottagande av personer som söker internationellt skydd eller får tillfälligt skydd samt på hjälp till offer för människohandel.

Mottagningstjänsterna ordnas av den förläggning där den som söker internationellt skydd eller får tillfälligt skydd registreras som klient.   Förläggningen ansvarar också för tjänsterna som tillhandahålls personer som söker internationellt stöd som har ordnat sin inkvartering själva. 

Till mottagningstjänsterna hör inkvartering, mottagnings- och brukspenning, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, tolk- och översättartjänster samt arbets- och studieverksamhet.  Verksamheten kan innefatta undervisning i finska eller svenska och annan utbildning, barnskötsel, hushållsarbete eller annat underhållsarbete.

För att flytten från förläggningarna till kommunen ska gå smidigt för de som får internationellt skydd förutsätts gott samarbete mellan förläggningen, kommunen och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Med avseende på tillämpningen av integrationslagen är det viktigt att vara förtrogen med och tillämpa mottagningslagen i synnerhet i ärenden som gäller representation av barn som saknar vårdnadshavare (7 kap.).

Läs mer:

Förvaltningslag (finlex.fi)

Medborgarskapslag (finlex.fi)

Barnskyddslag (finlex.fi)

Finlands grundlag (finlex.fi)

Europeiska människorättskonventionen (på finska) (finlex.fi)

Konventionen om barns rättigheter (på finska) (finlex.fi)

Språklag (finlex.fi)

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd (finlex.fi)

Mottagande av flyktingar

Tjänsterna för invandrare i korthet: Förståelse och tolkning