Övriga åtgärder och tjänster

Det finns också andra åtgärder för att främja integrationen och uppmuntra invandrare att självständigt inhämta de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället.

Det är ytterst viktigt att invandrare hänvisas till tjänster och aktiviteter på sin bostadsort.

Åtgärder och tjänster som stöder delaktighet

En invandrares integration kan främjas effektivt genom att stödja personens deltagande i verksamhet i näromgivningen och i det civila samhället i allmänhet. Välfungerande integrationsfrämjande tjänster är ytterst viktiga, men dessutom behövs andra åtgärder som stöder invandrarnas samhälleliga, politiska och sociala delaktighet.

En invandrare kan delta i det civila samhället på många sätt och nivåer. Genom att delta blir invandraren delaktig i hanteringen av ärenden som är viktiga för den egna livssituationen. 

Invandraren kan delta i exempelvis

  • hobbyföreningar, invånarverksamhet och skolornas föräldraverksamhet
  • idrotts- och kulturtjänster och andra fritidsaktiviteter
  • politisk eller ideell verksamhet eller fackorganisationer
  • kamratstödsgrupper och studiecirklar

När infödda finländare och invandrare lär känna varandra och umgås via gemensamma aktiviteter ökar förtroendet och delaktigheten. Det är ytterst viktigt att invandrare hänvisas till tjänster, aktiviteter och frivilligverksamhet på sin bostadsort.

I många kommuner deltar biblioteken mycket aktivt i arbetet för kulturell mångfald: de har material på många språk, de är lättillgängliga mötesplatser och de ordnar kulturevenemang för alla kommuninvånare.

Läs mer:

Väestöliitto (vaestoliitto.fi)

Mannerheims Barnskyddsförbund (mll.fi)

Finlands flyktinghjälp (pakolaisapu.fi)

Finlands Somaliförbund (på finska) (somaliliitto.fi)

Moniheli (på finska) (moniheli.fi)

Invandrararbete utfört av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (på finska) (sakasti.evl.fi)