Kommunernas övriga stöd- och finansieringsmöjligheter

Sylvia-projektet

Kommuner som börjar ta emot personer som får internationellt skydd har under de senaste åren understötts med finansiering från Europeiska kommissionen. Från Sylvia-projekten har det betalats ut en tilläggsdel på den kalkylerade ersättningen samt en bonuspeng för att stöda kommuner som inleder mottagandet eller som betydligt ökat antalet personer de tar emot per år. Sylvia-projektet stöder även kommuner som tar emot personer i behov av brådskande vidarebosättning med ett separat tilläggsunderstöd.

Sylvia-projektet finansieras av Europeiska kommissionens asyl-, migrations- och integrationsfond.

Undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd

Undervisnings- och kulturministeriet delar ut finansiering som statsunderstöd bland annat till kommunernas projekt som stöder integrationen genom idrott, ungdomsarbete och kultur.

ESF- och Leader -finansiering

Dessutom kan kommunerna ansöka om finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) för projekt som stöder integrationen samt Leader-finansiering för lokal utveckling.

STEA och  kompetenscentret för integration av invandrare stöder projektverksamheten

Även social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA (före Penningautomatföreningen) finansierar olika projekt som stöder integrationen, och arbets- och näringsministeriets kompetenscentret för integration av invandrare har understött integrationsfrämjande organisationsverksamhet.

Mer information:

Kompetenscentrets organisationsstöd
Sylvia-projektet
Ersättningar till kommunerna
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA (stea.fi)
Undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd (minedu.fi)