Personer som behöver särskilda åtgärder

En person som har flyttat till Finland, har uppehållstillstånd och en hemkommun i Finland har rätt till kommunal basservice. Det finns dock invandrare som på grund av sin livssituation även behöver särskilda åtgärder. Enligt lagen om främjande av integration kan de som behöver särskilda åtgärder erbjudas tjänster och stödåtgärder som motsvarar deras behov (26 §). Dessa inkluderas i integrationsplanen och behovet av tjänster och stödåtgärder följs upp i samband med översynen av planen.

Tjänsterna för dem som behöver särskilda åtgärder förutsätter ofta sektorsövergripande samarbete och nätverksbildande. Utöver myndigheterna kan även t.ex. organisationer och församlingar delta i att erbjuda åtgärder. I synnerhet invandrarnas egna organisationer har en viktig betydelse, eftersom de ofta erbjuder kamratstöd till nya invandrare under integrationsprocessen. Dessutom arbetar invandrarorganisationerna ofta för att bevara och utveckla samfundens modersmål och kultur.

Tjänster och stödåtgärder för en person som behöver särskilda åtgärder kan vara

  • ordnande av specialtjänster för invandrare som har traumatiska upplevelser
  • ombesörjande av nödvändigt stöd och rehabilitering för invandrare som på grund av skada, sjukdom eller andra orsaker behöver specialtjänster
  • identifiering av barnskyddsbehov och åtgärder som svarar på dessa
  • erbjudande av tillräckligt sektorsövergripande stöd till en sårbar person, bland annat:
  1. offer för människohandel
  2. personer som har problem med rusmedel, våld, hälsa eller mental hälsa eller påverkas av dessa faktorer
  3. personer som på grund av kön, ålder, skada, sjukdom eller andra faktorer är marginaliserade eller riskerar att marginaliseras.

Läs mer:

Föreningen för Mental Hälsa i Finland (mielenterveysseura.fi)

Finlands flyktinghjälp (pakolaisapu.fi)

Monika-naiset: Information för kvinnor och flickor som har utsatts för våld (på finska) (monikanaiset.fi) 

Lyömätön linja (på finska) (lyomatonlinja.fi)

Peluuri - information om spelproblem (peluuri.fi)