Personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium samt personer som deltagit som frivilliga i krigen

Personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium

Staten ersätter kommunen i fråga om personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium och fått uppehållstillstånd eftersom de hör till den förflyttade befolkningen från Ingermanland eller tjänstgjorde i finska armén åren 1930–1945.

Vad gäller personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium ersätts kommunen för

  • kostnader för utkomststöd för högst sex månader
  • betydande kostnader till följd av en skada eller sjukdom för högst fem år
  • kostnader för att ordna försörjningen för en person av den anledningen att personen på grund av sin ställning vid invandringen inte kan få pension eller någon annan socialskyddsförmån, för högst fem år.
  • Personer som deltagit som frivilliga i krigen
  • Kommunen kan under vissa villkor ersättas för kostnaderna för tjänster som tillhandahålls personer från det forna Sovjetunionens territorium vilka deltog som frivilliga i Finlands krig åren 1939–1945, samt deras makar.

Ersättningen omfattar kostnader för ankomstgranskning av hälsotillståndet samt för boende, tryggande av försörjningen och ordnande av social- och hälsovård.

NTM-centralen och kommunen kommer överens om betalning av ovan nämnda kostnader. Kostnaderna ersätts för den tid personen är bosatt i Finland.