Planens innehåll och den utarbetande myndighetens uppgifter

Det är antingen kommunen eller arbets- och näringsbyrån som ansvarar för att utarbeta integrationsplanen. Planen grundar sig på bedömningen av invandrarens servicebehov som gjordes under den inledande kartläggningen samt en bedömning av vilka tjänster och åtgärder som bäst bidrar till att främja invandrarens integration. Bedömningen på basis av den inledande kartläggningen kompletteras vartefter som integrationsplanen utarbetas.

När integrationsplanen görs upp beaktas invandrarens individuella behov och resurser. Innehållet i planen påverkas av personens tidigare utbildning, arbetserfarenhet, ålder, hälsotillstånd och andra personliga faktorer. Strävan att utarbeta en individuell plan innebär också att invandrarens personliga önskemål och förutsättningar beaktas.

Innehållet i planen påverkas också av exempelvis vilka tjänster och vilken utbildning som erbjuds i området.

I integrationsplanen avtalas om

  • inledande eller fortsättning av invandrarens studier i finska eller svenska
  • integrationsutbildning och andra integrationsfrämjande åtgärder
  • arbetssökningen och målsättningarna för den samt tjänster som stöder arbetssökningen och främjar sysselsättningen.

I integrationsplanen kan man också komma överens om undervisning i invandrarens eget modersmål och undervisning som ger en introduktion till samhället. I planen beaktas behovet av läs- och skrivfärdigheter och/eller kompletterande undervisning.

Arbets- och näringsbyråns integrationsplan

I en integrationsplan som utarbetas av arbets- och näringsbyrån avtalas om integrationsfrämjande tjänster som bidrar till att stödja invandrarens sysselsättning eller intagning till utbildning. Tjänsterna som överenskommes i planen grundar sig på bedömningen av invandrarens situation och servicebehov (språkkunskap, arbetserfarenhet, utbildning) som görs under den inledande kartläggningen samt på invandrarens egna önskemål och planer. Bedömningen på basis av den inledande kartläggningen kompletteras vartefter som integrationsplanen utarbetas.  

Deltagande i integrationsutbildning, såsom studier i finska och svenska eller introducerande undervisning om arbetslivet och samhället är oftast den första tjänsten som överenskommes i integrationsplanen. Efter integrationsutbildningen kompletteras integrationsplanen som har utarbetats vid arbets- och näringsbyrån. Då kan man i planen inkludera de tjänster enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som man bedömer att bäst stöder invandrarens sysselsättning och/eller yrkesmässiga utveckling. I samband med utarbetandet av planen kommer man också överens om hur genomförandet av planen ska följas upp.  

Kommunens integrationsplan

Kommunen gör upp en integrationsplan för de invandrare som inte i sin nuvarande livssituation har för avsikt att söka sig till arbetslivet. Om en invandrare på grund av ålder, hälso- eller familjeskäl eller andra motsvarande orsaker inte anmäler sig som arbetssökande vi arbets- och näringsbyrån och inte deltar i arbets- och näringsbyråns integrationsfrämjande tjänster, kommer kommunen tillsammans med invandraren överens om kommunala integrationsfrämjande tjänster eller andra tjänster och åtgärder som ska ingå i integrationsplanen (se avsnitt 3.3 Inledande kartläggning, För vem görs den inledande kartläggningen).

När integrationsplanen utarbetas av kommunen är det viktigt att informationen i planen kombineras med andra serviceplaner som utarbetas inom kommunen (t.ex. dagvård, grundläggande undervisning, barnskydd och handikapptjänster). Genomförandet av integrationsplanen kräver ofta branschövergripande samarbete. 

Kommunens integrationsplan kan innehålla bland annat

  • studier i finska eller svenska
  • undervisning som introducerar invandraren till samhället
  • undervisning som kompletterar den grundläggande undervisningen
  • läs- eller skrivundervisning
  • studier i det egna modersmålet, i synnerhet för minderåriga invandrare
  • hobby- eller studiemöjligheter som erbjuds inom det fria bildningsarbetet
  • andra integrationsfrämjande individuella tjänster eller åtgärder.

Läs mer:

Suomi.fi: Personlig integrationsplan

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Integrationsplaner för minderåriga

Integrationsplaner för familjer

Inledande kartläggning