Planering och genomförande av utbildningen

Flera olika aktörer deltar i planeringen och genomförandet av utbildningen riktad till invandrare. Utöver arbets- och näringsbyrån och kommunerna är läroanstalterna och aktörer inom tredje sektorn aktiva deltagare.

Arbets- och näringsbyrån anvisar invandraren till integrationsutbildning som ordnas som arbetskraftsutbildning eller att söka sig till frivilliga studier. Kommunen kan både ordna integrationsutbildning och anvisa invandraren att söka sig antingen till kommunens integrationsutbildning eller till frivilliga studier som ordnas av någon annan aktör. NTM-centralerna ansvarar inom sina egna verksamhetsområden i samarbete med arbets- och näringsbyråerna för planeringen, anskaffningen och uppföljningen av integrationsutbildning som ordnas som arbetskraftsutbildning.

I integrationsutbildningen följs Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning för vuxna invandrare och Grunderna för läroplanen för utbildning i läs- och skrivfärdigheter för vuxna invandrare, båda utfärdade av Utbildningsstyrelsen.

När en läroplan för integrationsutbildning för vuxna invandrare görs upp ska utbildningsarrangören beakta det regionala integrationsprogrammet och även respons som inhämtats från tidigare integrationsutbildningar. Det är bra om sådana åtgärder och innehåll ingår i läroplanen som på varje integrationsort bäst främjar integrationen för de invandrare som bor där.

Effektiv utbildning via samarbete

Samarbete och informationsutbyte mellan olika aktörer vad gäller utbudet på lämpliga utbildningar för invandrare underlättar uppbyggandet av målinriktade utbildningslösningar för invandrare. Invandrarnas sysselsättning främjas om utbildningen är tätt sammankopplad med arbetslivet, vilket förutsätter samarbete även med arbetsgivarna. Beaktande av invandrarens helhetssituation kan förutsätta samarbete även med exempelvis producenter av social- och hälsotjänster.

Samarbete och effektivt utnyttjande av olika aktörers resurser ger goda möjligheter att effektivera den arbetslivs- och samhällsinriktade utbildningen för invandrare. Exempelvis stärks språkinlärningen om studeranden kan delta i mångsidig verksamhet och kan testa det som han eller hon lärt sig under utbildningen i praktiken.

Samarbetet med anknytning till integrationsutbildningen kan genomföras antingen under hela utbildningsprocessen eller koncentreras till vissa innehåll i integrationsutbildningen (t.ex. ordnande av arbetspraktik, besök som stöder undervisningen i arbetslivs- och samhällsfärdigheter eller valbara studier). Representanter för arbetsförvaltningen, kommunerna och läroanstalterna kan till exempel tillsammans med arbetsgivarna utveckla modeller som gör det lättare för invandrare att komma in i det finländska arbetslivet och samtidigt svarar på arbetsgivarnas krav gällande arbetskraft.

Läs mer:

Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare 2012

Grunderna för läroplanen för utbildning i läs och skrivfärdigheter för vuxna invandrare 2012